SFS 2019:874 Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

SFS2019-874.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på

pensionskostnader

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1991:687) om särskild
löneskatt på pensionskostnader ska ha följande lydelse.

4 §2 Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och
tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Med beskatt-
ningsår för staten, regioner, kommuner och kommunalförbund avses dock i
denna lag kalenderår. Med beskattningsår för svenska handelsbolag och
europeiska ekonomiska intressegrupperingar avses i denna lag räkenskaps-
året.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2014:284.

SFS

2019:874

Publicerad
den

3 december 2019