SFS 2019:875 Lag om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall

SFS2019-875.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i

vissa fall

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 2 och 5 §§ lagen (1991:1109) om
uppdragsutbildning i vissa fall ska ha följande lydelse.

1 § Med uppdragsutbildning avses i denna lag utbildning som innebär att
kommuner och regioner mot särskild ersättning från annan än enskild, för
dennes räkning anordnar utbildning för personer som uppdragsgivaren utser.
Uppdragsutbildning får bedrivas på de villkor som anges i denna lag.

2 §2 Kommuner och regioner får bedriva uppdragsutbildning som i fråga
om art och nivå motsvarar den verksamhet kommunen eller regionen får
bedriva inom skolväsendet. Uppdragsutbildningen får dock inte motsvara ett
helt nationellt program i gymnasieskolan.

5 § Kommuner och regioner som är huvudmän för folkhögskolor som kan
få statsbidrag, får bedriva uppdragsutbildning vid skolorna vid sidan av den
verksamhet som kan berättiga till statsbidrag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2010:876.

SFS

2019:875

Publicerad
den

3 december 2019