SFS 2019:876 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

SFS2019-876.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 4, 7 a, 15 och 40 §§ lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård2 ska ha följande lydelse.

1 §3 Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och patientlagen
(2014:821) gäller all psykiatrisk vård. Kompletterande föreskrifter om
psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång
(tvångsvård) ges i denna lag.

Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård finns också i lagen (1991:1129)

om rättspsykiatrisk vård.

Det som sägs i denna lag om en region gäller även en kommun som inte

ingår i en region.

Med chefsöverläkare avses i denna lag chefsöverläkaren vid den sjuk-

vårdsinrättning där patienten är inskriven.

4 § Ett beslut om intagning på en sjukvårdsinrättning för tvångsvård får
inte fattas utan att ett läkarintyg (vårdintyg) har utfärdats, av vilket det
framgår att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för sluten
psykiatrisk tvångsvård av patienten är uppfyllda. Vårdintyget ska grundas
på en särskild läkarundersökning.

En undersökning för vårdintyg får företas endast om det finns skälig

anledning till det. Undersökningen utförs av en legitimerad läkare. Om
undersökningen inte kan utföras med patientens samtycke, får patienten tas
om hand för undersökning. Beslut om sådant omhändertagande får fattas
endast av en läkare i allmän tjänst eller av en läkare som enligt avtal med
regionen har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg.

7 a §4 En samordnad vårdplan ska innehålla uppgifter om

� det bedömda behovet av insatser från regionens hälso- och sjukvård och

kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård,

� beslut om insatser och, så långt möjligt, patientens inställning till

insatserna i vårdplanen,

� vilken enhet vid regionen eller kommunen som ansvarar för respektive

insats, och

� eventuella åtgärder som vidtas av andra än regionen eller kommunen.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Lagen omtryckt 2008:415.

3 Senaste lydelse 2017:37.

4 Senaste lydelse 2017:369.

SFS

2019:876

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:876

Vårdplanen ska upprättas av chefsöverläkaren, om han eller hon bedömer

att patienten kommer att vara i behov av insatser enligt första stycket i
samband med öppen psykiatrisk tvångsvård. Vårdplanen ska så långt möjligt
utformas i samråd med patienten och, om det inte är olämpligt, med dennes
närstående. Vårdplanen ska utformas i samarbete mellan de enheter vid
kommunen eller regionen som svarar för insatserna. Vårdplanen är upp-
rättad när den har justerats av enheterna.

Chefsöverläkaren ska underrätta berörd enhet vid region, kommun eller

annan huvudman om beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård.

15 § Vård enligt denna lag ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av en
region. Om det finns synnerliga skäl, får regeringen bestämma att vård får
ges även på någon annan vårdinrättning. På en sådan inrättning ska tillämpas
det som i denna lag sägs om sjukvårdsinrättning som drivs av en region.

40 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
medge undantag från kravet i 4 § på att läkare som utför undersökning för
vårdintyg ska vara legitimerad och från kravet i 39 § på specialistkompetens.

Om regeringen enligt 15 § andra stycket bestämt att vård enligt denna lag

får ges på någon annan vårdinrättning än en sådan som drivs av en region,
ska regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, uppdra åt
en erfaren läkare med specialistkompetens inom någon av de psykiatriska
specialiteterna att fullgöra de uppgifter som enligt denna lag ankommer på
chefsöverläkare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)