SFS 2019:878 Lag om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt

SFS2019-878.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1992:339) om propor-
tionellt valsätt ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller proportionella val som förrättas av

� kommunfullmäktige,
� regionfullmäktige,
� styrelsen eller någon annan nämnd i en kommun, en region eller ett

kommunalförbund,

� förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen i kommunalförbund, och
� indelningsdelegerade.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2016:739.

SFS

2019:878

Publicerad
den

3 december 2019