SFS 2019:881 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)

SFS2019-881.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 § och 3 kap. 32 a § same-
tingslagen (1992:1433) ska ha följande lydelse.

2 kap.
2 §
2 Sametinget ska bestå av 31 ledamöter, utsedda genom val. För leda-
möterna ska det utses ersättare. I fråga om antalet ersättare och hur de ska
utses gäller bestämmelserna i 14 kap. 15 § vallagen (2005:837) om val till
regionfullmäktige.

Efter förslag av Sametinget förordnar regeringen ordförande i Sametinget.

Ordföranden ska utses bland tingets ledamöter. Sametinget väljer en eller
flera vice ordförande bland ledamöterna. Sametinget får återkalla vice ord-
förandes uppdrag.

3 kap.
32 a §
3 Om en ledamot har avgått före utgången av den tid för vilken
ledamoten blivit vald, ska länsstyrelsen på anmälan av Sametingets ord-
förande inkalla en ny ordinarie ledamot enligt de bestämmelser i 14 kap.
21 § vallagen (2005:837) som avser ny ordinarie ledamot i regionfull-
mäktige.

Om en ersättare för ledamot har inträtt som ordinarie ledamot eller avgått

som ersättare av annan orsak, ska länsstyrelsen på anmälan av Sametingets
ordförande utse ytterligare ersättare enligt de bestämmelser i 14 kap. 22 §
vallagen som avser ersättare för ledamot i regionfullmäktige.

Den förrättning som avses i första och andra styckena är avslutad när

protokollet från förrättningen har lagts fram för granskning. Efter samman-
räkningen ska valsedlarna åter läggas i omslag på det sätt som föreskrivs i
31 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2018:1976.

3 Senaste lydelse 2006:803.

SFS

2019:881

Publicerad
den

3 december 2019