SFS 2019:882 Lag om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman

SFS2019-882.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1993:335) om Barn-
ombudsman ska ha följande lydelse.

5 §2 Förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner ska på Barnombuds-
mannens uppmaning lämna uppgifter till ombudsmannen om vilka åtgärder
som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och ungas
rättigheter enligt barnkonventionen. De är också skyldiga att på ombuds-
mannens uppmaning komma till överläggningar med denne.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2002:377.

SFS

2019:882

Publicerad
den

3 december 2019