SFS 2019:883 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS2019-883.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 3, 10, 16, 17, 21 d�23, 26 f, 28 a
och 28 c�28 e §§ och rubriken närmast före 16 § lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

2 §2 Varje region ska, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för
insatser enligt 9 § 1.

Varje kommun ska, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för

insatser enligt 9 § 2�10.

3 § Vad som föreskrivs för regioner i denna lag gäller också kommuner
som inte ingår i någon region.

10 §3 I samband med att en insats enligt denna lag beviljas ska den
enskilde erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade in-
satser upprättas i samråd med honom eller henne. Den som har beviljats en
insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan
har skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kom-
munen eller regionen. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång
om året.

Regionen och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer.

Gemensamma bestämmelser om regionernas och kommunernas

ansvar
16 §
4 En kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som är
bosatta i kommunen. Ansvaret för insatser enligt 9 § 2�10 omfattar dock inte
dem som är bosatta i kommunen genom beslut av en annan kommun i fall
som avses i 16 c eller 16 d §.

Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun, ska kom-

munen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till insatser enligt 9 §.
Vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked ska bestämmelserna i
denna lag gälla. Kommunen ska utan dröjsmål planera och förbereda in-
satser som förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om han eller hon
bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat
från den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2005:125.

3 Senaste lydelse 2010:480.

4 Senaste lydelse 2011:329.

SFS

2019:883

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

Förhandsbesked enligt andra stycket ska också meddelas på ansökan av

en person som redan är bosatt i kommunen, om en annan kommun enligt
16 c eller 16 d § har ansvaret enligt denna lag, och om ansökan avser

1. insats enligt 9 § 8 eller 9, eller
2. andra insatser enligt 9 § och den enskilde ordnar eget boende.
Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under en tillfällig

vistelse i en kommun ska kommunen ansvara för det stöd och den hjälp som
behövs i akuta situationer.

I fråga om regionens förpliktelser gäller vad som sägs i denna paragraf

om kommunen i stället regionen.

17 §5 Utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725)
får en region eller en kommun med bibehållet ansvar sluta avtal med en
enskild person om att tillhandahålla insatser enligt denna lag. Om avtalet
innebär att en insats enligt 9 § 8 eller 9 ska tillhandahållas i en annan kom-
mun, ska den kommunen underrättas om avtalet.

En region och en kommun som ingår i regionen får sluta avtal om att

ansvar för en eller flera uppgifter enligt denna lag överlåts från regionen till
kommunen eller från kommunen till regionen. Om en sådan överlåtelse sker
ska föreskrifterna i denna lag om region eller kommun gälla för den till
vilken uppgiften överlåtits.

Om en region och en kommun har slutit avtal om överlåtelse enligt andra

stycket, får överlåtaren lämna sådant ekonomiskt bidrag till mottagaren som
motiveras av avtalet. Har en överlåtelse skett från en region till samtliga
kommuner som ingår i regionen, får kommunerna lämna ekonomiska bidrag
till varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mellan kommunerna.

21 d §6 Handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att en
insats lämnas enligt 9 § 8 får inte gallras med stöd av bestämmelserna i
21 c §.

Handlingar ska vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i

21 c § av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kom-
muner och regioner och i övriga kommuner och regioner beträffande ett
representativt urval av personer.

22 §7 Ledningen av regionens eller kommunens verksamhet enligt denna
lag ska utövas av en eller flera nämnder som fullmäktige utser. Särskilda
bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam
nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

23 §8 En enskild person får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och
omsorg yrkesmässigt bedriva verksamhet som avses i 9 § 2�10.

Tillstånd att bedriva verksamhet som avses i första stycket får meddelas

endast den som genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de
föreskrifter som gäller för verksamheten. I fråga om en juridisk person ska
prövningen sammantaget avse

1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning

eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och

5 Senaste lydelse 2018:571.

6 Senaste lydelse 2005:125.

7 Senaste lydelse 2003:197.

8 Senaste lydelse 2018:1155.

2019:883

background image

3

SFS

4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt

inflytande över verksamheten.

Vidare krävs att den enskilda personen i övrigt bedöms lämplig. I fråga

om en juridisk person krävs att samtliga som anges i andra stycket 1�4
bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att
fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra
omständigheter av betydelse beaktas.

Kommuner och regioner som ska bedriva verksamhet som avses i första

stycket ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg
innan verksamheten påbörjas.

Den som har beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 § 2

eller assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, och som har
anställt någon för sådan personlig assistans, ska göra en anmälan till Inspek-
tionen för vård och omsorg innan assistenten påbörjar sitt arbete.

26 f §9 Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet
som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som
har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt
till, får inspektionen förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa
missförhållandet. Om inspektionen finner att kraven i 23 § andra och tredje
styckena eller 23 a § inte är uppfyllda i verksamhet som beviljats tillstånd,
eller att en sådan förändring som avses i 23 b § inte har anmälts, får inspek-
tionen förelägga den som har beviljats tillståndet att avhjälpa bristen. Ett
föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som inspektionen anser
nödvändiga för att det påtalade missförhållandet eller bristen ska kunna
avhjälpas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Inspektionen för vård och omsorg får även förelägga den kommun eller

region som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 23 § fjärde
stycket att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om föreläggande får förenas
med vite.

28 a §10 En kommun eller en region som inte inom skälig tid tillhanda-
håller en insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av en
sådan nämnd som avses i 22 §, ska åläggas att betala en särskild avgift.
Detsamma gäller en kommun eller en region som inte inom skälig tid på nytt
tillhandahåller insatsen efter det att verkställigheten av ett sådant beslut av-
brutits.

En kommun eller en region som inte inom skälig tid tillhandahåller en

insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande,
ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun eller
en region som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller insatsen efter det
att verkställigheten av ett sådant avgörande avbrutits.

Om en bosättningskommun med stöd av 16 a § 2 har begärt att en vistelse-

kommun ska verkställa ett beslut, ska vistelsekommunen i fall som avses i
första och andra styckena betala den särskilda avgiften enligt denna paragraf.

Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten.

9 Senaste lydelse 2018:1155.

10 Senaste lydelse 2011:329.

2019:883

background image

4

SFS

28 c §11 Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av Inspektionen
för vård och omsorg av den förvaltningsrätt inom vars domkrets kommunen
är belägen. En ansökan som avser en region prövas av den förvaltningsrätt
inom vars domkrets regionens förvaltning utövas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

28 d §12 Om en kommun eller en region efter att ha ålagts att betala sär-
skild avgift fortfarande underlåter att tillhandahålla insatsen får ny särskild
avgift enligt 28 a § första eller andra stycket dömas ut.

28 e §13 Särskild avgift enligt 28 a § första stycket får dömas ut bara om
ansökan enligt 28 c § delgetts kommunen eller regionen inom två år från
tidpunkten för det gynnande beslutet om insatsen eller inom två år från det
att verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits.

Särskild avgift enligt 28 a § andra stycket får dömas ut bara om ansökan

enligt 28 c § delgetts kommunen eller regionen inom två år från det att
domen om insatsen fått laga kraft eller inom två år från det att verkställig-
heten av domen avbrutits.

Om en vistelsekommun enligt 28 a § tredje stycket ska betala den sär-

skilda avgiften, ska första och andra styckena avse vistelsekommunen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

11 Senaste lydelse 2012:940.

12 Senaste lydelse 2008:77.

13 Senaste lydelse 2011:329.

2019:883