SFS 2019:884 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

SFS2019-884.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 3�6, 9, 19, 20, 23 och 26 §§ och
rubriken närmast före 6 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning ska ha
följande lydelse.

1 §2 Denna lag innehåller bestämmelser om vissa ersättningar till läkare i
privat verksamhet i primärvården och den öppna hälso- och sjukvården i
övrigt och om patientavgifter i samband därmed (läkarvårdsersättning).

Det som i lagen sägs om regioner gäller också kommuner som inte ingår

i en region.

3 §3 Med vård avses i denna lag medicinskt motiverad vård, behandling
eller undersökning som ges av en läkare eller under läkarens överinseende
samt rådgivning som lämnas av läkare i födelsekontrollerande syfte eller i
fråga om abort eller sterilisering.

En region får, som villkor för att lämna läkarvårdsersättning enligt denna

lag, kräva remiss för vård hos en privat verksam läkare med specialist-
kompetens under förutsättning att remisskrav gäller för motsvarande vård
hos en specialist inom regionen. Remiss får dock inte krävas för läkarvård
inom verksamheter som avser barnmedicin, gynekologi eller psykiatri.

4 §4 Om inte annat föreskrivs avses i denna lag med regionen den region
inom vars område läkaren bedriver eller avser att bedriva sin verksamhet.

5 §5 Läkarvårdsersättning enligt denna lag lämnas endast till läkare som
har samverkansavtal med regionen rörande sin verksamhet.

Bestämmelsen om samverkansavtal gäller inte för en vikarie som avses i

10 §.

En läkare i privat verksamhet som ger vård enligt avtal med regionen, får

ta emot ersättning från regionen på de villkor och enligt de grunder som
regionen och läkaren kommit överens om. Vårdavtalet gäller i stället för
bestämmelserna i denna lag.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 1995:837.

3 Senaste lydelse 2009:79.

4 Senaste lydelse 1995:837.

5 Senaste lydelse 2016:1151.

SFS

2019:884

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:884

Vid ingående av samverkansavtal och vårdavtal ska regionen tillämpa

lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2008:962) om
valfrihetssystem, om inte annat följer av 5 a�5 h §§. Vid en sådan tillämp-
ning av lagen om offentlig upphandling ska de bestämmelser tillämpas som
gäller tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 till den lagen.

5 a §6 En läkare som är verksam med rätt till ersättning enligt denna lag
och som avser att överlåta sin verksamhet ska anmäla till regionen om han
eller hon i samband med överlåtelsen vill

� säga upp sin rätt till ersättning, och
� möjliggöra för annan läkare att få ingå samverkansavtal med regionen

med motsvarande villkor (ersättningsetablering).

5 b §7 Efter anmälan enligt 5 a § ska regionen utan dröjsmål publicera en
ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal. Publiceringen ska ske
genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig, eller
genom annons i någon annan form som möjliggör effektiv konkurrens.

Av inbjudan, eller annat för sökande tillgängligt underlag, ska framgå
1. vilken verksamhet som ska överlåtas,
2. vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet,
3. de i 5 e § första stycket angivna kraven för ingående av samverkans-

avtal,

4. hur en ansökan får lämnas, och
5. vilken dag ansökan senast ska ha kommit in.
Sökande ska ges skälig tid att komma in med ansökningar.

5 c §8 Regionen ska behandla sökande på ett likvärdigt och icke-diskrimi-
nerande sätt samt iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande
och proportionalitet.

5 d §9 Regionen får utesluta en sökande från att delta i ansökningsför-
farandet i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 1 och 2 §§ lagen (2008:962)
om valfrihetssystem. Det som sägs där om upphandlande myndighet ska i
stället avse region.

5 e §10 Regionen ska fatta beslut om att ingå samverkansavtal med den
sökande som har erbjudit högsta pris för verksamheten och som

1. vid övertagandet av verksamheten kan uppfylla de krav som anges i 7�

9 §§,

2. inte har uteslutits enligt 5 d §, och
3. inte redan har, eller kan få, rätt till offentlig ersättning för sina hälso-

och sjukvårdstjänster inom ramen för ett sådant valfrihetssystem som avses
i lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Efter det att verksamheten överlåtits till den sökande som avses i första

stycket, ska regionen ingå samverkansavtal med denne. Samverkansavtalet
ska innehålla motsvarande villkor som gällt för den överlåtande läkarens rätt
till ersättning. Regionen får dock ändra villkoren om den överlåtande läkaren
godkänt de nya villkoren och dessa angetts i ansökningsinbjudan eller annat
för sökandena tillgängligt underlag.

6 Senaste lydelse 2009:79.

7 Senaste lydelse 2009:79.

8 Senaste lydelse 2009:79.

9 Senaste lydelse 2009:79.

10 Senaste lydelse 2009:79.

background image

3

SFS

2019:884

Om den överlåtande läkaren återkallar sin anmälan enligt 5 a § eller om

det annars saknas förutsättningar att fullfölja ärendet har detta förfallit.

5 f §11 Regionen ska utan dröjsmål skriftligen underrätta sökandena och
den överlåtande läkaren om ett beslut att ingå samverkansavtal enligt 5 e §
första stycket. Detsamma gäller om ärendet förfallit enligt 5 e § sista stycket.

5 g §12 Bestämmelserna om avtalsspärr, överprövning och skadestånd i
20 kap. 1, 4�12, 14, 16 och 18�21 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upp-
handling gäller i fråga om ersättningsetablering enligt denna lag. Det som
sägs där om upphandlande myndighet, kontrakt, upphandling samt leveran-
tör eller anbudsgivare ska i stället avse region, samverkansavtal, förfarande
för ersättningsetablering respektive sökande.

Hänvisningarna i 20 kap. 1 § första stycket lagen om offentlig upphand-

ling till underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket eller 19 kap. 29 § ska
vid tillämpningen av denna lag i stället avse underrättelse enligt 5 f § denna
lag.

Hänvisningarna i 20 kap. 6 § första stycket och 20 § lagen om offentlig

upphandling till andra bestämmelser i den lagen ska vid tillämpningen av
denna lag i stället avse 5 b�5 f §§ denna lag.

Hänvisningarna i 20 kap. 7, 14 och 21 §§ lagen om offentlig upphandling

till 13�15 §§ samma kapitel ska vid tillämpningen av denna lag i stället avse
5 h § denna lag.

5 h §13 Vid en ansökan enligt 20 kap. 4 § 2 lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling ska rätten besluta att ett samverkansavtal som har ingåtts i sam-
band med en ersättningsetablering är ogiltigt om det har ingåtts utan före-
gående annonsering enligt 5 b §.

Ett sådant samverkansavtal ska också förklaras ogiltigt, om det har ingåtts

i strid med tillämpliga bestämmelser om överprövning eller avtalsspärr
enligt 5 g § eller före en underrättelse enligt 5 f §. För ogiltighet i sådana fall
krävs dessutom att någon av de grundläggande principerna i 5 c § har över-
trätts och detta har medfört att en sökande har lidit eller kan komma att lida
skada.

En ansökan om överprövning enligt första eller andra stycket ska ha

kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet in-
gicks. Om regionen skriftligen har underrättat sökandena om att sam-
verkansavtal har ingåtts, ska ansökan ha kommit in innan 30 dagar har gått
från underrättelsen.

Regionens ansvar m.m.14
6 §
15 Regionen ska svara för den läkarvårdsersättning som inte täcks av
patientavgiften. Om vården har avsett en patient som inte är bosatt inom
regionens område, ska den region inom vars område patienten är bosatt svara
för den utbetalda läkarvårdsersättningen, om inte regionerna kommer överens
om något annat. Om patienten inte är bosatt inom någon regions område,
ska den region inom vars område patienten eller familjemedlemmen är
förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, den region
inom vars område personen är registrerad som arbetssökande, svara för den
utbetalda läkarvårdsersättningen.

11 Senaste lydelse 2009:79.

12 Senaste lydelse 2016:1151.

13 Senaste lydelse 2016:1151.

14 Senaste lydelse 1995:837.

15 Senaste lydelse 2004:830.

background image

4

SFS

2019:884

Försäkringskassan får efter överenskommelse med regionen ha hand om

utbetalning av läkarvårdsersättning.

9 §16 Läkarvårdsersättning lämnas inte till en läkare som är anställd i
någon regions hälso- och sjukvård eller i ett bolag eller annan juridisk person
inom hälso- och sjukvården som regionen har ett rättsligt bestämmande
inflytande i. Ersättning kan dock lämnas om läkaren är tjänstledig och vika-
rierar för en annan läkare.

Läkarvårdsersättning lämnas inte till en läkare för verksamhet inom företags-

hälsovård eller elevhälsa som avser medicinska insatser enligt 2 kap. 25 §
skollagen (2010:800).

19 §17 En region är inte skyldig att betala läkarvårdsersättning innan sam-
verkansavtal har ingåtts.

Om en läkare har fått läkarvårdsersättning med för högt belopp, får

regionen återkräva det belopp som felaktigt har utbetalats. Regionen får i
sådant fall i stället avräkna beloppet från annan fordran från läkaren på läkar-
vårdsersättning.

Om en läkare trots påminnelser vid upprepade tillfällen eller annars i

väsentlig utsträckning begär läkarvårdsersättning med för höga belopp eller
på annat felaktigt sätt, får regionen sätta ned den samlade läkarvårdsersätt-
ning som begärs för viss tid till skäligt belopp.

20 §18 Till en läkare som etablerar sig på en ort inom ett särskilt stöd-
område ska arvoden enligt 15 § lämnas med tjugo procents förhöjning.

Arvodeshöjning enligt första stycket ska betalas av regionen. Efter två år

från etableringen ska höjningen minskas med fem procentenheter årligen ner
till fem procent.

Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde ska

regionen lämna särskild ersättning för telefonkonsultationer och medicinskt
motiverade hembesök.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka områden som ska anses som

särskilda stödområden enligt denna paragraf.

23 §19 Patientavgift enligt denna lag får tas ut med högst samma belopp
som gäller för motsvarande vård inom regionen.

Om läkaren tar ut en lägre patientavgift än vad som är medgivet enligt

första stycket, ska detta inte påverka den del av läkarvårdsersättningen som
betalas av regionen.

Om patientavgiften skulle överstiga det arvode som lämnas för vården,

ska mellanskillnaden betalas till regionen.

26 §20 En läkare som begär läkarvårdsersättning ska medverka till att den
egna verksamheten kan följas upp och utvärderas. Läkaren ska årligen till
regionen lämna en redovisning med uppgifter om mottagningens personal
och medicintekniska utrustning samt om utförda vårdåtgärder och antalet
patientbesök.

Läkaren ska på begäran av regionen lämna upplysningar och visa upp

patientjournal samt övrigt material som rör undersökning, vård eller

16 Senaste lydelse 2010:864.

17 Senaste lydelse 2009:79.

18 Senaste lydelse 2009:79.

19 Senaste lydelse 1997:435.

20 Senaste lydelse 2009:79.

background image

5

SFS

2019:884

behandling av en patient och som behövs för kontroll av begärd läkarvårds-
ersättning.

Av 6 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att läkaren också ska

lämna uppgifter till hälsodataregister.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)