SFS 2019:885 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

SFS2019-885.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för

fysioterapi

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 3�6, 9, 19, 20, 22 och 25 §§ och
rubriken närmast före 6 § lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi2
ska ha följande lydelse.

1 §3 Denna lag innehåller bestämmelser om vissa ersättningar till fysio-
terapeuter i privat verksamhet i den öppna hälso- och sjukvården och om
patientavgifter i samband därmed (fysioterapiersättning).

Det som i lagen sägs om regioner gäller också kommuner som inte ingår

i en region.

3 §4 Med fysioterapi avses i denna lag fysioterapeutisk behandling som är
föranledd av skada eller sjukdom. Om det krävs remiss från läkare eller
tandläkare för fysioterapi inom regionen, gäller det kravet även för fysio-
terapiersättning enligt denna lag.

4 §5 Om inte annat föreskrivs avses i denna lag med regionen den region
inom vars område fysioterapeuten bedriver eller avser att bedriva sin verk-
samhet.

5 §6 Fysioterapiersättning enligt denna lag lämnas endast till fysioterapeut
som har samverkansavtal med regionen rörande sin verksamhet.

Bestämmelsen om samverkansavtal gäller inte för en vikarie som avses i

10 §.

En fysioterapeut i privat verksamhet som ger fysioterapi enligt avtal med

regionen, får ta emot ersättning från regionen på de villkor och enligt de
grunder som regionen och fysioterapeuten kommit överens om. Vårdavtalet
gäller i stället för bestämmelserna i denna lag.

Vid ingående av samverkansavtal och vårdavtal ska regionen tillämpa

lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2008:962) om
valfrihetssystem, om inte annat följer av 5 a�5 h §§. Vid en sådan tillämp-
ning av lagen om offentlig upphandling ska de bestämmelser tillämpas som
gäller tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 till den lagen.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:1145.

3 Senaste lydelse 2013:1145.

4 Senaste lydelse 2013:1145.

5 Senaste lydelse 2013:1145.

6 Senaste lydelse 2016:1152.

SFS

2019:885

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:885

5 a §7 En fysioterapeut som är verksam med rätt till ersättning enligt denna
lag och som avser att överlåta sin verksamhet ska anmäla till regionen om
han eller hon i samband med överlåtelsen vill

1. säga upp sin rätt till ersättning, och
2. möjliggöra för någon annan fysioterapeut att få ingå samverkansavtal

med regionen med motsvarande villkor (ersättningsetablering).

5 b §8 Efter anmälan enligt 5 a § ska regionen utan dröjsmål publicera en
ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal. Publiceringen ska ske
genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig, eller
genom annons i någon annan form som möjliggör effektiv konkurrens.

Av inbjudan, eller annat för sökande tillgängligt underlag, ska framgå
1. vilken verksamhet som ska överlåtas,
2. vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet,
3. de i 5 e § första stycket angivna kraven för ingående av samverkans-

avtal,

4. hur en ansökan får lämnas, och
5. vilken dag ansökan senast ska ha kommit in.
Sökande ska ges skälig tid att komma in med ansökningar.

5 c §9 Regionen ska behandla sökande på ett likvärdigt och icke-diskrimi-
nerande sätt samt iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande
och proportionalitet.

5 d §10 Regionen får utesluta en sökande från att delta i ansökningsför-
farandet i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 1 och 2 §§ lagen (2008:962)
om valfrihetssystem. Det som sägs där om upphandlande myndighet ska
i stället avse region.

5 e §11 Regionen ska fatta beslut om att ingå samverkansavtal med den
sökande som har erbjudit högsta pris för verksamheten och som

1. vid övertagandet av verksamheten kan uppfylla de krav som anges i

7�9 §§,

2. inte har uteslutits enligt 5 d §, och
3. inte redan har, eller kan få, rätt till offentlig ersättning för sina hälso-

och sjukvårdstjänster inom ramen för ett sådant valfrihetssystem som avses
i lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Efter det att verksamheten överlåtits till den sökande som avses i första

stycket, ska regionen ingå samverkansavtal med denne. Samverkansavtalet
ska innehålla motsvarande villkor som gällt för den överlåtande fysiotera-
peutens rätt till ersättning. Regionen får dock ändra villkoren om den över-
låtande fysioterapeuten godkänt de nya villkoren och dessa angetts i ansök-
ningsinbjudan eller annat för sökandena tillgängligt underlag.

Om den överlåtande fysioterapeuten återkallar sin anmälan enligt 5 a §

eller om det annars saknas förutsättningar att fullfölja ärendet, har detta
förfallit.

7 Senaste lydelse 2013:1145.

8 Senaste lydelse 2009:80.

9 Senaste lydelse 2009:80.

10 Senaste lydelse 2009:80.

11 Senaste lydelse 2013:1145.

background image

3

SFS

2019:885

5 f §12 Regionen ska utan dröjsmål skriftligen underrätta sökandena och
den överlåtande fysioterapeuten om ett beslut att ingå samverkansavtal
enligt 5 e § första stycket. Detsamma gäller om ärendet förfallit enligt 5 e §
tredje stycket.

5 g §13 Bestämmelserna om avtalsspärr, överprövning och skadestånd i
20 kap. 1, 4�12, 14, 16 och 18�21 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upp-
handling gäller i fråga om ersättningsetablering enligt denna lag. Det som
sägs där om upphandlande myndighet, kontrakt, upphandling samt leveran-
tör eller anbudsgivare ska i stället avse region, samverkansavtal, förfarande
för ersättningsetablering respektive sökande.

Hänvisningarna i 20 kap. 1 § första stycket lagen om offentlig upphand-

ling till underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket eller 19 kap. 29 § ska
vid tillämpningen av denna lag i stället avse underrättelse enligt 5 f § denna
lag.

Hänvisningarna i 20 kap. 6 § första stycket och 20 § lagen om offentlig

upphandling till andra bestämmelser i den lagen ska vid tillämpningen av
denna lag i stället avse 5 b�5 f §§ denna lag.

Hänvisningarna i 20 kap. 7, 14 och 21 §§ lagen om offentlig upphandling

till 13�15 §§ samma kapitel ska vid tillämpningen av denna lag i stället avse
5 h § denna lag.

5 h §14 Vid en ansökan enligt 20 kap. 4 § 2 lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling ska rätten besluta att ett samverkansavtal som har ingåtts i sam-
band med en ersättningsetablering är ogiltigt om det har ingåtts utan före-
gående annonsering enligt 5 b §.

Ett sådant samverkansavtal ska också förklaras ogiltigt, om det har ingåtts

i strid med tillämpliga bestämmelser om överprövning eller avtalsspärr
enligt 5 g § eller före en underrättelse enligt 5 f §. För ogiltighet i sådana fall
krävs dessutom att någon av de grundläggande principerna i 5 c § har över-
trätts och detta har medfört att en sökande har lidit eller kan komma att lida
skada.

En ansökan om överprövning enligt första eller andra stycket ska ha kom-

mit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet ingicks.
Om regionen skriftligen har underrättat sökandena om att samverkansavtal
har ingåtts, ska ansökan ha kommit in innan 30 dagar har gått från under-
rättelsen.

Regionens ansvar m.m.
6 §
15 Regionen ska svara för den fysioterapiersättning som inte täcks av
patientavgiften. Om fysioterapin har avsett en patient som inte är bosatt
inom regionens område, ska den region inom vars område patienten är bosatt
svara för den utbetalda fysioterapiersättningen, om inte regionerna kommer
överens om något annat. Om patienten inte är bosatt inom någon regions
område, ska den region inom vars område patienten eller familjemedlem-
men är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, den
region inom vars område personen är registrerad som arbetssökande, svara
för den utbetalda fysioterapiersättningen.

12 Senaste lydelse 2013:1145.

13 Senaste lydelse 2016:1152.

14 Senaste lydelse 2016:1152.

15 Senaste lydelse 2013:1145.

background image

4

SFS

2019:885

Försäkringskassan får efter överenskommelse med regionen ha hand om

utbetalning av fysioterapiersättning.

9 §16 Fysioterapiersättning lämnas inte till en fysioterapeut som är anställd
i någon regions hälso- och sjukvård eller i ett bolag eller annan juridisk
person inom hälso- och sjukvården som regionen har ett rättsligt bestäm-
mande inflytande i. Ersättning kan dock lämnas om fysioterapeuten är tjänst-
ledig och vikarierar för en annan fysioterapeut.

Fysioterapiersättning lämnas inte till en fysioterapeut för verksamhet

inom företagshälsovård.

19 §17 En region är inte skyldig att betala fysioterapiersättning innan sam-
verkansavtal har ingåtts.

Om en fysioterapeut har fått ersättning med för högt belopp, får regionen

återkräva det belopp som felaktigt har utbetalats. Regionen får i sådant fall
i stället avräkna beloppet från annan fordran från fysioterapeuten på fysio-
terapiersättning.

Om en fysioterapeut trots påminnelser vid upprepade tillfällen eller annars

i väsentlig utsträckning begär fysioterapiersättning med för höga belopp eller
på annat felaktigt sätt, får regionen sätta ned den samlade fysioterapiersättning
som begärs för viss tid till skäligt belopp.

20 §18 Till en fysioterapeut som etablerar sig på en ort inom ett särskilt
stödområde ska arvoden enligt 15 § lämnas med tjugo procents förhöjning.

Arvodeshöjning enligt första stycket ska betalas av regionen. Efter två år

från etableringen ska höjningen minskas med fem procentenheter årligen ner
till fem procent.

Till en fysioterapeut som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde

ska regionen lämna särskild ersättning för telefonkonsultationer och behand-
lingsmässigt motiverade hembesök.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka områden som ska anses som

särskilda stödområden enligt denna paragraf.

22 §19 För fysioterapi som ges av en fysioterapeut som får ersättning enligt
denna lag får patienten avkrävas en patientavgift, om inte något annat är
särskilt föreskrivet. Patientavgift får tas ut med högst samma belopp som en
patient betalar för motsvarande fysioterapi hos regionen.

Om fysioterapeuten tar ut en lägre patientavgift än vad som är medgivet

enligt första stycket ska detta inte påverka den del av fysioterapiersättningen
som betalas av regionen.

Om patientavgiften skulle överstiga det arvode som lämnas för vården,

ska mellanskillnaden betalas till regionen.

25 §20 En fysioterapeut som begär fysioterapiersättning enligt denna lag
ska medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas.
Fysioterapeuten ska årligen till regionen lämna en redovisning med upp-
gifter om mottagningens personal och medicintekniska utrustning samt om
utförda behandlingsåtgärder och antalet patientbesök.

16 Senaste lydelse 2013:1145.

17 Senaste lydelse 2013:1145.

18 Senaste lydelse 2013:1145.

19 Senaste lydelse 2013:1145.

20 Senaste lydelse 2013:1145.

background image

5

SFS

2019:885

Fysioterapeuten ska på begäran av regionen lämna upplysningar och visa

upp patientjournal samt övrigt material som rör behandling av en patient och
som behövs för kontroll av begärd fysioterapiersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)