SFS 2019:887 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

SFS2019-887.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1994:260) om offentlig
anställning ska ha följande lydelse.

2 §2 Följande föreskrifter i lagen gäller också arbetstagare hos kommuner,
regioner och kommunalförbund, nämligen

7�7 c §§ om bisysslor,
23�29 §§ om arbetskonflikter,
38 § om interimistiskt beslut,
42 § första och andra styckena om vissa undantag från lagen (1976:580)

om medbestämmande i arbetslivet.

Föreskrifterna i 30 § om periodiska hälsoundersökningar gäller också

arbetstagare hos kommuner och regioner.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2001:1016.

SFS

2019:887

Publicerad
den

3 december 2019