SFS 2019:889 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

SFS2019-889.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 15 § stiftelselagen (1994:1220)
ska ha följande lydelse.

4 kap.
15 §
2 Revisorerna får inte obehörigen lämna upplysningar till utomstående
om sådana stiftelsens angelägenheter som de har fått kännedom om vid full-
görandet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för stiftelsen.

Revisorerna är skyldiga att
1. till en medrevisor, en ny revisor, tillsynsmyndigheten och, om stiftelsen

har försatts i konkurs, konkursförvaltaren lämna behövliga upplysningar om
stiftelsens angelägenheter, samt

2. på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till under-

sökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelsen i andra stycket 1 om upplysningsskyldighet till tillsyns-

myndigheten gäller inte när det är fråga om en sådan stiftelse som avses i
9 kap. 10 § första stycket. Detsamma gäller upplysningar i sådana hänseen-
den där stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt 9 kap. 10 a §.

Revisorerna i en stiftelse som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) är även skyldiga att på begäran lämna upplys-
ningar om stiftelsens angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i
kommunen, regionen eller i sådana kommunalförbund som kommunen eller
regionen ingår i.

Revisorerna i en stiftelse som avses i 2 § 5 lagen (2002:1022) om revision

av statlig verksamhet m.m. är skyldiga att på begäran lämna upplysningar om
stiftelsens angelägenheter till Riksrevisionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2009:461.

SFS

2019:889

Publicerad
den

3 december 2019