SFS 2019:890 Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

SFS2019-890.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 och 4 §§, 3 kap. 15 § och
5 kap. 15 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 För att en totalförsvarspliktigs förutsättningar att fullgöra värnplikt
eller civilplikt ska kunna utredas och bedömas är han eller hon skyldig att,
på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, en annan statlig myn-
dighet som regeringen bestämmer, en kommun eller en region, skriftligen
eller muntligen eller, om det behövs, vid en personlig inställelse lämna nöd-
vändiga uppgifter om hälsotillstånd, utbildning, arbete och personliga för-
hållanden i övrigt.

4 §3 Kommuner, regioner och enskilda vårdinrättningar ska till Totalför-
svarets rekryteringsmyndighet lämna de uppgifter om en totalförsvars-
pliktigs hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt som behövs för
att bedöma hans eller hennes förutsättningar att fullgöra värnplikt eller
civilplikt.

3 kap.
15 §
4 Beslut om krigsplacering fattas av Totalförsvarets rekryteringsmyn-
dighet efter framställningar från statliga myndigheter, kommuner, regioner,
bolag, föreningar, samfälligheter, registrerade trossamfund, organisatoriska
delar av sådana samfund eller andra enskilda (bemanningsansvariga). Om
ett beslut om krigsplacering upphävs, gäller 14 §.

�ven utan sådan framställning som avses i första stycket får Totalför-

svarets rekryteringsmyndighet besluta om krigsplacering, om det sker i enlig-
het med en anmälan om behov av totalförsvarspliktiga och den bemannings-
ansvarige inte har meddelat annat.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2010:448.

3 Senaste lydelse 2010:448.

4 Senaste lydelse 2010:448.

SFS

2019:890

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:890

5 kap.
15 §
5 �renden om avbrott ska prövas av Totalförsvarets rekryterings-
myndighet eller efter myndighetens bestämmande av en annan statlig myn-
dighet, en kommun eller en region. �renden som avses i 14 § ska dock alltid
prövas av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2010:448.