SFS 2019:892 Lag om ändring i lagen (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster

SFS2019-892.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:479) om nordisk konvention om

socialt bistånd och sociala tjänster

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (1995:479) om
nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster ska ha följande
lydelse.

3 § Ansvarig myndighet enligt artikel 9 i konventionen är den kommun
eller region som har ansvaret för motsvarande insatser till enskilda som är
bosatta i Sverige.

Till uppfyllande av artiklarna 9 och 10 i konventionen får kommuner och

regioner, utan hinder av annars gällande bestämmelser, själva fatta de beslut
och ingå de överenskommelser som enligt konventionen är en uppgift för de
ansvariga myndigheterna i respektive land.

De ansvariga myndigheterna ska underrätta Socialstyrelsen om sådana

beslut och överenskommelser.

4 § Det ekonomiska ansvaret för de beslut och överenskommelser som
avses i 3 § ska vila på kommunerna och regionerna själva, om regeringen
inte föreskriver annat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:892

Publicerad
den

3 december 2019