SFS 2019:894 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

SFS2019-894.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 3 § lagen (1995:1649) om
byggande av järnväg ska ha följande lydelse.

5 kap.
3 §
2 Trafikverket och kommuner får överklaga länsstyrelsens beslut.
Kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen (2010:1065)
om kollektivtrafik och de regioner som avses i 7 kap. plan- och bygglagen
(2010:900) får överklaga Trafikverkets beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2018:1734.

SFS

2019:894

Publicerad
den

3 december 2019