SFS 2019:895 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

SFS2019-895.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i vapenlagen (1996:67)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § vapenlagen (1996:67) ska
ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
2 Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas

1. enskilda personer,
2. sammanslutningar för jakt- eller målskytte, som uppfyller höga krav på

säkerhet i fråga om handhavande av vapen och

a) har auktoriserats enligt 17 §, eller
b) är anslutna till en auktoriserad sammanslutning och har en stabil orga-

nisation och kontinuerlig skytteverksamhet,

3. huvudmän för museer, om museet får statsbidrag enligt särskilda före-

skrifter eller om museet ägs av en kommun, en region eller en stiftelse som
står under länsstyrelsens tillsyn: för vapen som ska ingå i samlingarna, och

4. auktoriserade bevakningsföretag: för utlåning till väktare som har med-

delats tillstånd att som lån inneha ett sådant vapen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2014:895.

SFS

2019:895

Publicerad
den

3 december 2019