SFS 2019:897 Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

SFS2019-897.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:810) om registrering av

riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § lagen (1996:810) om registrering
av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen ska ha följande
lydelse.

8 §2 Registret ska innehålla uppgifter om namn, partibeteckning och val-
krets beträffande ledamöter som har gjort anmälan om registrering.

För varje ledamot ska följande uppgifter registreras:

Art av åtagande eller ekonomiskt
intresse

Uppgifter som ska registreras

1. Innehav av aktier i ett aktiebolag,
andel i ett handelsbolag eller en
ekonomisk förening utom bostads-
rättsförening samt andel i en mot-
svarande utländsk juridisk person, om
värdet av aktierna eller andelen beträf-
fande varje bolag eller förening eller
motsvarande juridiska person vid
anmälningstillfället överstiger två
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken. Med aktier
jämställs sådana finansiella instrument
som berättigar till förvärv av aktier.

Bolagets, föreningens eller den
utländska juridiska personens namn.

2. �gande, helt eller delvis, av
näringsfastighet enligt 2 kap. 14 §
inkomstskattelagen (1999:1229).

Fastighetens beteckning.

3. Avlönad anställning som inte är av
endast tillfällig karaktär.

Befattningens art och arbetsgivarens
namn.

4. Avtal av ekonomisk karaktär med
tidigare arbetsgivare, såsom avtal om
löne- eller pensionsförmån eller annan
förmån som utgår under tid som om-
fattas av uppdraget som riksdags-
ledamot.

Avtalets art och arbetsgivarens namn.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2016:1118.

SFS

2019:897

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:897

5. Avtal av ekonomisk karaktär med en
arbetsgivare eller uppdragsgivare, även
om avtalet får effekt först efter det att
uppdraget som riksdagsledamot har
upphört.

Avtalets art och arbetsgivarens eller
uppdragsgivarens namn.

6. Inkomstbringande självständig
verksamhet som bedrivs vid sidan av
uppdraget som riksdagsledamot.

Arten av verksamhet och i förekom-
mande fall namnet på den juridiska
person i vilken verksamheten bedrivs.

7. Styrelseuppdrag och uppdrag som
revisor i aktiebolag, handelsbolag,
ekonomisk förening eller motsvarande
utländsk juridisk person.

Uppdragets art och bolagets,
föreningens eller den utländska
juridiska personens namn.

8. Styrelseuppdrag och uppdrag som
revisor i en ideell förening som har till
syfte att främja medlemmarnas ekono-
miska intressen, i en stiftelse som
bedriver rörelse eller annan ekonomisk
verksamhet eller i en motsvarande
utländsk juridisk person.

Uppdragets art och föreningens,
stiftelsens eller den utländska
juridiska personens namn.

9. Statligt eller kommunalt uppdrag,
som inte är av endast tillfällig karaktär.

Uppdragets art och uppdragsgivarens
namn.

10. Stadigvarande materiell förmån
samt sekreterar- eller utredningshjälp
som inte har betalats av ledamoten själv
och som har anknytning till uppdraget
som riksdagsledamot.

Arten av förmån och den som har
bekostat den.

11. Skulder, borgensåtaganden och
andra åtaganden som hänför sig till
verksamhet eller ekonomiska intressen
enligt 1, 2 och 6. Anmälan behöver
endast göras för en skuld eller ett
åtagande som vid anmälningstillfället
överstiger två prisbasbelopp enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken.

Arten av skuld eller åtagande och
vilken verksamhet eller vilket intresse
enligt 1, 2 och 6 som skulden eller
åtagandet hänför sig till samt
borgenärens namn.

Uppgifterna i registret ska vara offentliga.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)