SFS 2019:898 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

SFS2019-898.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 6 och 14 §§ och rubriken närmast
före 14 § lagen (1996:1156) om receptregister ska ha följande lydelse.

2 § Det som sägs om regioner i denna lag gäller också kommuner som inte
ingår i en region.

6 §2 Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvän-
digt för

1. expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,
2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om

läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

3. debiteringen till regionerna,
4. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälso-

myndigheten,

5. registrering och redovisning till regionerna av uppgifter för ekonomisk

och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

6. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer

enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och till läkemedelskommittéer
enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medi-
cinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

7. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för

epidemiologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik, upp-
följning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet,

8. registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt

registrering av dosrecept och elektroniska recept,

9. registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av

uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt
läkemedel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över
hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659),

10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läke-

medelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och för prövning och tillsyn enligt
samma lag av läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § och 5 kap. 1 §
andra stycket läkemedelslagen (2015:315), eller

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2018:1105.

SFS

2019:898

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:898

11. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets till-

syn över tillhandahållandeskyldigheten enligt 2 kap. 6 § 3 lagen (2009:366)
om handel med läkemedel samt för Läkemedelsverkets tillsyn över uppgifts-
lämnande vid expediering av en förskrivning enligt 2 kap. 6 § 5 lagen om
handel med läkemedel.

Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2

och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i
fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål
som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild
person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering enligt
lagen om läkemedelsförmåner m.m., kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen
(2004:168) och patientens personnummer.

För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga uppgifter

redovisas som kan hänföras till en enskild person. �ndamålen enligt första
stycket 5 får inte, med undantag för utlämnande av uppgifter enligt 14 §,
omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon
enskild patient redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild
förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare
och till verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i
redovisning enligt första stycket 9 till Inspektionen för vård och omsorg.

Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första

stycket 5�7.

Skyldighet att lämna uppgifter till regionerna3
14 §
4 E-hälsomyndigheten ska, för de ändamål som avses i 6 § första
stycket 3 och 5, till den region som enligt 22 § lagen (2002:160) om läke-
medelsförmåner m.m. ska ersätta kostnaderna för läkemedelsförmåner, lämna
ut uppgifter om uttag av förskrivna läkemedel och andra varor som omfattas
av den lagen.

E-hälsomyndigheten ska, för samma ändamål som anges i första stycket,

till den region som enligt 7 kap. 4 § smittskyddslagen (2004:168) ska ersätta
kostnader för läkemedel, lämna ut uppgifter om uttag av förskrivna läke-
medel som är kostnadsfria enligt den lagen.

Vid utlämnande av uppgifter för de ändamål som avses i 6 § första

stycket 5 ska uppgifter om patientens identitet vara krypterade på ett sådant
sätt att dennes identitet skyddas. I 4 kap. 6 § andra stycket patientdatalagen
(2008:355) finns bestämmelser om att detta skydd för patientens identitet
ska bestå hos regionerna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:370.

4 Senaste lydelse 2016:522.