SFS 2019:899 Lag om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

SFS2019-899.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedels-

kommittéer

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 3 och 6 §§ lagen (1996:1157) om
läkemedelskommittéer ska ha följande lydelse.

1 § I varje region ska det finnas en eller flera läkemedelskommittéer.

Regionen bestämmer hur många sådana kommittéer som ska finnas och

vilket organ inom regionen som ska tillsätta en kommitté. Regionen
bestämmer också antalet ledamöter i varje kommitté och mandattiden för
ledamöterna.

Det som i denna lag sägs om regioner gäller även kommuner som inte

ingår i en region.

3 § En läkemedelskommitté ska genom rekommendationer till hälso- och
sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en tillförlitlig och
rationell läkemedelsanvändning inom regionen. Rekommendationerna ska
vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

6 § Regionen ska utfärda ett reglemente med de föreskrifter om en läke-
medelskommittés verksamhet och arbetsformer som behövs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:899

Publicerad
den

3 december 2019