SFS 2019:900 Lag om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst

SFS2019-900.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1997:735) om riksfärd-
tjänst ska ha följande lydelse.

3 §2 Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de
nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.

Kommunen får, efter överenskommelse med regionen, om den hör till

dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter enligt
denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2010:1067.

SFS

2019:900

Publicerad
den

3 december