SFS 2019:901 Lag om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst

SFS2019-901.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 11 §§ lagen (1997:736) om
färdtjänst ska ha följande lydelse.

4 §2 Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de
nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.

Kommunen får, efter överenskommelse med regionen, om den hör till

dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter enligt
denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet.

11 §3 �r en kommun tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av
kommunen.

�r en regional kollektivtrafikmyndighet tillståndsgivare, bestäms grun-

derna för avgifterna av

1. kommunerna och regionen i länet, om de ansvarar för kollektivtrafiken

i länet, eller

2. enbart kommunerna i länet, om de ansvarar för kollektivtrafiken i länet

och om överenskommelse om detta har träffats med regionen, om den hör
till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet.

De kommuner som inte har överlåtit sina uppgifter enligt denna lag till

den regionala kollektivtrafikmyndigheten får dock inte delta i beslutet. Kan
enighet inte uppnås om grunderna för avgifterna, ska dessa bestämmas av
regeringen.

Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens

självkostnader.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2010:1068.

3 Senaste lydelse 2010:1068.

SFS

2019:901

Publicerad
den

3 december 2019