SFS 2019:902 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

SFS2019-902.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ellagen (1997:857)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 11 a § och 4 kap. 8 § ellagen
(1997:857) ska ha följande lydelse.

2 kap.
11 a §
2 En nätkoncession får för sin giltighet göras beroende av att den
som innehar koncessionen ställer säkerhet för kostnaderna att ta bort led-
ningen med tillhörande anläggningar och att vidta andra åtgärder för åter-
ställning. Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte
ställa säkerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte längre är tillräcklig, får

regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten besluta
om ytterligare säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsöknings-

balken. Säkerheten ska prövas av den myndighet som prövar frågan om
nätkoncession och förvaras av länsstyrelsen.

4 kap.
8 §
3 På en regionledning ska inom varje normalt spänningsintervall nät-
tariffen utformas utifrån nätkoncessionshavarens kostnader för samtliga
regionledningar i hela landet som kan hänföras till respektive spännings-
intervall.

Den del av de beräknade kostnaderna som utgörs av betalning för över-

föring på transmissionsnät och på andra regionledningar ska dock beaktas
samlat endast för nätkoncessionshavarens samtliga regionledningar inom en
och samma nätregion.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 1998:854.

3 Senaste lydelse 2018:1448.

SFS

2019:902

Publicerad
den

3 december 2019