SFS 2019:903 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

SFS2019-903.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:812) med särskilda

bestämmelser om vattenverksamhet

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 3 § lagen (1998:812) med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska ha följande lydelse.

9 kap.
3 §
Om en säkerhet som ska ställas enligt denna lag eller miljöbalken inte
har godkänts av den till vars förmån den ställs, ska säkerheten prövas av
länsstyrelsen.

Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensmannen svarar

som för egen skuld och, om flera har tecknat borgen, de svarar solidariskt.

Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte ställa

säkerhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:903

Publicerad
den

3 december 2019