SFS 2019:904 Lag om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

SFS2019-904.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:938) om behandling av

personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1998:938) om behandling
av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.

6 §2 Känsliga personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för de
ändamål som anges i 1 § första stycket.

Första stycket gäller även kommuner, regioner och statliga myndigheter

om uppgifterna behövs för utredning om den totalförsvarspliktiges person-
liga förhållanden enligt 2 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 1999:955.

SFS

2019:904

Publicerad
den

3 december 2019