SFS 2019:905 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

SFS2019-905.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:MVJKEU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:MVJKEU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ZHBQGU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i bokf�ringslagen (1999:1078) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 3 och 5 �� bokf�ringslagen <br/>(1999:1078) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 kap. <br/>3 �</b>2 Stiftelser �r bokf�ringsskyldiga om v�rdet av tillg�ngarna, ber�knat <br/>enligt 4 �, �verstiger en och en halv miljon kronor. Bokf�ringsskyldigheten <br/>intr�der </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. fr�n och med tidpunkten f�r stiftelsens bildande, om tillg�ngarna d�</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�verstiger det angivna gr�nsbeloppet, eller </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. fr�n och med det kalender�r vid vars ing�ng v�rdet av tillg�ngarna</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�verstiger gr�nsbeloppet. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Bokf�ringsskyldigheten enligt f�rsta stycket upph�r om tillg�ngarnas </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">v�rde vid utg�ngen av de tre senaste �ren har varit l�gre �n det angivna <br/>gr�nsbeloppet. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�ljande stiftelser �r dock bokf�ringsskyldiga �ven om f�ruts�ttningarna </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt f�rsta stycket inte �r uppfyllda: </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. stiftelser som bedriver n�ringsverksamhet,<br/>2. stiftelser som �r moderstiftelser,<br/>3. insamlingsstiftelser enligt 11 kap. 1 � stiftelselagen (1994:1220),<br/>4. kollektivavtalsstiftelser enligt 11 kap. 3 � samma lag,<br/>5. stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller en region, </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. pensionsstiftelser enligt 9 � lagen (1967:531) om tryggande av pensions-</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�stelse m.m., </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. personalstiftelser enligt 27 � samma lag.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>5 �</b> F�ljande juridiska personer �r inte bokf�ringsskyldiga enligt denna <br/>lag: </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. staten, kommunerna, regionerna, kommunalf�rbunden och region-</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rbunden, </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">2. konkursbon, samt<br/>3. stiftelser vars tillg�ngar enligt stiftelsef�rordnandet f�r anv�ndas endast</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">till f�rm�n f�r best�mda fysiska personer. </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:249. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2019:905 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 3 december 2019 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2019:905 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Erik H�llstr�mer <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i bokf�ringslagen (1999:1078)

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 3 och 5 �� bokf�ringslagen
(1999:1078) ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.
3 �
2 Stiftelser �r bokf�ringsskyldiga om v�rdet av tillg�ngarna, ber�knat
enligt 4 �, �verstiger en och en halv miljon kronor. Bokf�ringsskyldigheten
intr�der

1. fr�n och med tidpunkten f�r stiftelsens bildande, om tillg�ngarna d�

�verstiger det angivna gr�nsbeloppet, eller

2. fr�n och med det kalender�r vid vars ing�ng v�rdet av tillg�ngarna

�verstiger gr�nsbeloppet.

Bokf�ringsskyldigheten enligt f�rsta stycket upph�r om tillg�ngarnas

v�rde vid utg�ngen av de tre senaste �ren har varit l�gre �n det angivna
gr�nsbeloppet.

F�ljande stiftelser �r dock bokf�ringsskyldiga �ven om f�ruts�ttningarna

enligt f�rsta stycket inte �r uppfyllda:

1. stiftelser som bedriver n�ringsverksamhet,
2. stiftelser som �r moderstiftelser,
3. insamlingsstiftelser enligt 11 kap. 1 � stiftelselagen (1994:1220),
4. kollektivavtalsstiftelser enligt 11 kap. 3 � samma lag,
5. stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun

eller en region,

6. pensionsstiftelser enligt 9 � lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utf�stelse m.m.,

7. personalstiftelser enligt 27 � samma lag.

5 � F�ljande juridiska personer �r inte bokf�ringsskyldiga enligt denna
lag:

1. staten, kommunerna, regionerna, kommunalf�rbunden och region-

f�rbunden,

2. konkursbon, samt
3. stiftelser vars tillg�ngar enligt stiftelsef�rordnandet f�r anv�ndas endast

till f�rm�n f�r best�mda fysiska personer.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2009:249.

SFS

2019:905

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:905

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Erik H�llstr�mer
(Justitiedepartementet)

;