SFS 2019:906 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

SFS2019-906.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 § revisionslagen (1999:1079) ska
ha följande lydelse.

36 §2 Revisorn är skyldig att lämna en medrevisor, en ny revisor och, om
företaget har försatts i konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som
behövs om företagets angelägenheter.

Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om

företagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning
i brottmål.

Revisorn i ett handelsbolag som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) är även skyldig att på begäran lämna upp-
lysningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i
kommunen eller regionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2009:485.

SFS

2019:906

Publicerad
den

3 december 2019