SFS 2019:908 Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

SFS2019-908.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (2001:99) om den officiella
statistiken ska ha följande lydelse.

7 §2 Följande är skyldiga att till de statistikansvariga myndigheterna lämna
uppgifter för den officiella statistiken och uppgifter för framställning av
europeisk statistik som en myndighet enligt en EU-förordning ska ge in till
Europeiska kommissionen:

1. näringsidkare,
2. ägare till en fastighet där någon annan driver jordbruk, skogsbruk, eller

trädgårdsodling eller håller djur,

3. stiftelser och ideella föreningar, samt
4. kommuner, regioner och kommunalförbund.
Skyldigheten att lämna uppgifter för den officiella statistiken gäller inte

uppgifter som avser förhållanden som ligger mer än tre år tillbaka i tiden.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten

enligt första stycket.

Regeringen får vidare bemyndiga en myndighet att meddela föreskrifter

om skyldigheten att lämna uppgifter för den officiella statistiken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2013:945.

SFS

2019:908

Publicerad
den

3 december 2019