SFS 2019:909 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

SFS2019-909.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 6 och 7 §§, 5 kap. 1 d, 6, 8,
8 a och 9 a §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 1 §, 11 kap. 3 a §, 13 kap. 8 §, 16 kap. 8 §
och rubriken närmast före 16 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha
följande lydelse.

2 kap.
6 §
2 Kommunen får även träffa överenskommelse med regionen,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för social-
tjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av
tillgängliga resurser. Kommunen ska bidra till finansieringen av sådan verk-
samhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210)
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får kommunen delta i
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.
Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter
som behövs för att granska verksamheten.

7 §3 När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och
från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med regionen
upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller
regionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov
tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet
med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde.

Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är
lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

Av planen ska det framgå
1. vilka insatser som behövs,
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen,

och

4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2007:409.

3 Senaste lydelse 2009:981.

SFS

2019:909

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

5 kap.


1 d §4 Kommunen ska ingå en överenskommelse med regionen om ett
samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa barn och unga
eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i
överenskommelsen.

6 §5 Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena
i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa
om socialtjänstens verksamhet på detta område.

Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kom-

munen samverka med regionen samt andra samhällsorgan och organisa-
tioner.

Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper

i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i
omvårdnaden om äldre människor.

8 § Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i
kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i
sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa
områden.

Kommunen ska planera sina insatser för människor med fysiska och

psykiska funktionshinder. I planeringen ska kommunen samverka med
regionen samt andra samhällsorgan och organisationer.

8 a §6 Kommunen ska ingå en överenskommelse med regionen om ett
samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är
möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras
närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överens-
kommelsen.

9 a §7 Kommunen ska ingå en överenskommelse med regionen om ett
samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om
pengar.

Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller

deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överens-
kommelsen.

6 kap.


3 §8 Behovet av sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall ska tillgodoses av staten. Statens
institutionsstyrelse leder verksamheten vid hemmen. Bestämmelser om
tillsyn m.m. över verksamheten vid hemmen finns i 13 kap.

Statens institutionsstyrelse får, om det finns särskilda skäl för det, genom

avtal uppdra åt en region eller en kommun att inrätta och driva ett sådant
hem som avses i första stycket.

4 Senaste lydelse 2017:210.

5 Senaste lydelse 2018:1369.

6 Senaste lydelse 2009:981.

7 Senaste lydelse 2017:809.

8 Senaste lydelse 2009:596.

2019:909

background image

3

SFS

För vård i ett hem som avses i denna paragraf får staten ta ut avgift av den

kommun som begärt placeringen.

7 kap.


1 §9 Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild
individ får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkes-
mässigt bedriva

1. verksamhet i form av stödboende eller hem för vård eller boende enligt

6 kap.,

2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap.

5 § andra och tredje styckena eller 5 kap. 7 § tredje stycket,

3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård,
4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård under en

begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs,

5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familje-

hem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana
hem som tar emot barn, eller

6. hemtjänst.
Kommun och region som driver verksamhet som avses i första stycket 1�4

och 6 ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg
innan verksamheten påbörjas.

11 kap.


3 a §10 Socialnämnden ska, om det inte är obehövligt, underrätta regionen
om att ett barn eller en ung person i åldern 18�20 år, i anslutning till att vård
utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en sådan hälsoundersökning
som avses i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som
vårdas utanför det egna hemmet.

13 kap.


8 §11 Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet som
står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som har
betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till,
får inspektionen förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa
missförhållandet. Om inspektionen finner att kraven i 7 kap. 2 § andra,
tredje och fjärde styckena inte är uppfyllda i verksamhet som beviljats
tillstånd, eller att en sådan förändring som avses i 7 kap. 2 a § inte har
anmälts, får inspektionen förelägga den som beviljats tillståndet att avhjälpa
bristen. Ett föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som
inspektionen anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet eller
bristen ska kunna avhjälpas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Inspektionen för vård och omsorg får även förelägga den kommun eller

den region som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 7 kap. 1 §
andra stycket att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om föreläggande får
förenas med vite.

9 Senaste lydelse 2018:1724.

10 Senaste lydelse 2017:210.

11 Senaste lydelse 2018:1156.

2019:909

background image

4

SFS

16 kap.
Kommuner utanför regioner
8 §
Det som sägs i denna lag om regioner ska tillämpas också på en
kommun som inte tillhör någon region.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2019:909