SFS 2019:909 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

SFS2019-909.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:SWYBMT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:IZATCN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft210{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft211{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft39{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft310{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft311{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft312{font-size:17px;line-height:22px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft45{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i socialtj�nstlagen (2001:453) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 6 och 7 ��, 5 kap. 1 d, 6, 8, <br/>8 a och 9 a ��, 6 kap. 3 �, 7 kap. 1 �, 11 kap. 3 a �, 13 kap. 8 �, 16 kap. 8 � <br/>och rubriken n�rmast f�re 16 kap. 8 � socialtj�nstlagen (2001:453) ska ha <br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 kap. <br/>6 �</b>2 Kommunen f�r �ven tr�ffa �verenskommelse med regionen, <br/>F�rs�kringskassan och Arbetsf�rmedlingen om att, inom ramen f�r social-<br/>tj�nstens uppgifter, samverka i syfte att uppn� en effektivare anv�ndning av <br/>tillg�ngliga resurser. Kommunen ska bidra till finansieringen av s�dan verk-<br/>samhet som bedrivs i samverkan. Enligt best�mmelser i lagen (2003:1210) <br/>om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser f�r kommunen delta i <br/>finansiell samordning inom rehabiliteringsomr�det. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Riksrevisionen f�r granska s�dan verksamhet som bedrivits i samverkan </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">med och delvis finansierats av F�rs�kringskassan eller Arbetsf�rmedlingen. <br/>Vid en s�dan granskning har Riksrevisionen r�tt att ta del av de uppgifter <br/>som beh�vs f�r att granska verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>7 �</b>3 N�r den enskilde har behov av insatser b�de fr�n socialtj�nsten och <br/>fr�n h�lso- och sjukv�rden ska kommunen tillsammans med regionen <br/>uppr�tta en individuell plan. Planen ska uppr�ttas om kommunen eller <br/>regionen bed�mer att den beh�vs f�r att den enskilde ska f� sina behov <br/>tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den uppr�ttas. Arbetet <br/>med planen ska p�b�rjas utan dr�jsm�l. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Planen ska n�r det �r m�jligt uppr�ttas tillsammans med den enskilde. </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">N�rst�ende ska ges m�jlighet att delta i arbetet med planen, om det �r <br/>l�mpligt och den enskilde inte mots�tter sig det. </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">Av planen ska det framg� <br/>1. vilka insatser som beh�vs,<br/>2. vilka insatser respektive huvudman ska svara f�r,<br/>3. vilka �tg�rder som vidtas av n�gon annan �n kommunen eller regionen,</p> <p style="position:absolute;top:984px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. vem av huvudm�nnen som ska ha det �vergripande ansvaret f�r planen.</p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2007:409. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2009:981. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:909</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">3 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"> <br/><b>1 d �</b>4 Kommunen ska ing� en �verenskommelse med regionen om ett <br/>samarbete i fr�ga om barn och unga som v�rdas utanf�r det egna hemmet. <br/>Om det �r m�jligt b�r organisationer som f�retr�der dessa barn och unga <br/>eller deras n�rst�ende ges m�jlighet att l�mna synpunkter p� inneh�llet i <br/>�verenskommelsen. </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>6 �</b>5 Socialn�mnden ska g�ra sig v�l f�rtrogen med levnadsf�rh�llandena <br/>i kommunen f�r �ldre m�nniskor samt i sin upps�kande verksamhet upplysa <br/>om socialtj�nstens verksamhet p� detta omr�de. </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Kommunen ska planera sina insatser f�r �ldre. I planeringen ska kom-</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211">munen samverka med regionen samt andra samh�llsorgan och organisa-<br/>tioner. </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Kommunen ska verka f�r att det finns tillg�ng till personal med kunskaper </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211">i finska, jiddisch, me�nkieli, romani chib eller samiska d�r detta beh�vs i <br/>omv�rdnaden om �ldre m�nniskor. <br/> <br/><b>8 �</b> Socialn�mnden ska g�ra sig v�l f�rtrogen med levnadsf�rh�llandena i <br/>kommunen f�r m�nniskor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i <br/>sin upps�kande verksamhet upplysa om socialtj�nstens verksamhet p� dessa <br/>omr�den. </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Kommunen ska planera sina insatser f�r m�nniskor med fysiska och </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211">psykiska funktionshinder. I planeringen ska kommunen samverka med <br/>regionen samt andra samh�llsorgan och organisationer. </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>8 a �</b>6 Kommunen ska ing� en �verenskommelse med regionen om ett <br/>samarbete i fr�ga om personer med psykisk funktionsneds�ttning. Om det �r <br/>m�jligt b�r organisationer som f�retr�der dessa personer eller deras <br/>n�rst�ende ges m�jlighet att l�mna synpunkter p� inneh�llet i �verens-<br/>kommelsen. </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>9 a �</b>7 Kommunen ska ing� en �verenskommelse med regionen om ett <br/>samarbete i fr�ga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra <br/>beroendeframkallande medel, l�kemedel, dopningsmedel eller spel om <br/>pengar. </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det �r m�jligt b�r organisationer som f�retr�der dessa personer eller </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211">deras n�rst�ende ges m�jlighet att l�mna synpunkter p� inneh�llet i �verens-<br/>kommelsen. </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:879px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"> <br/><b>3 �</b>8 Behovet av s�dana hem som avses i 12 � lagen (1990:52) med <br/>s�rskilda best�mmelser om v�rd av unga samt 22 och 23 �� lagen (1988:870) <br/>om v�rd av missbrukare i vissa fall ska tillgodoses av staten. Statens <br/>institutionsstyrelse leder verksamheten vid hemmen. Best�mmelser om <br/>tillsyn m.m. �ver verksamheten vid hemmen finns i 13 kap. </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Statens institutionsstyrelse f�r, om det finns s�rskilda sk�l f�r det, genom </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211">avtal uppdra �t en region eller en kommun att inr�tta och driva ett s�dant <br/>hem som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">4 Senaste lydelse 2017:210. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">5 Senaste lydelse 2018:1369. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">6 Senaste lydelse 2009:981. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">7 Senaste lydelse 2017:809. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">8 Senaste lydelse 2009:596. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>2019:909</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r v�rd i ett hem som avses i denna paragraf f�r staten ta ut avgift av den </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">kommun som beg�rt placeringen. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:135px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311"> <br/><b>1 �</b>9 Ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse eller en enskild <br/>individ f�r inte utan tillst�nd av Inspektionen f�r v�rd och omsorg yrkes-<br/>m�ssigt bedriva </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. verksamhet i form av st�dboende eller hem f�r v�rd eller boende enligt </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">6 kap., </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">5 � andra och tredje styckena eller 5 kap. 7 � tredje stycket, </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft311">3. verksamhet i form av hem f�r viss annan heldygnsv�rd, <br/>4. verksamhet i form av hem eller �ppen verksamhet f�r v�rd under en </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">begr�nsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs, </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">5. verksamhet som har till uppgift att till socialn�mnden f�resl� familje-</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311">hem och jourhem till barn samt som l�mnar st�d och handledning till s�dana <br/>hem som tar emot barn, eller </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft311">6. hemtj�nst. <br/>Kommun och region som driver verksamhet som avses i f�rsta stycket 14 </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311">och 6 ska anm�la denna verksamhet till Inspektionen f�r v�rd och omsorg <br/>innan verksamheten p�b�rjas. <br/> <br/><b>11 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311"> <br/><b>3 a �</b>10 Socialn�mnden ska, om det inte �r obeh�vligt, underr�tta regionen <br/>om att ett barn eller en ung person i �ldern 1820 �r, i anslutning till att v�rd <br/>utanf�r det egna hemmet inleds, ska erbjudas en s�dan h�lsounders�kning <br/>som avses i lagen (2017:209) om h�lsounders�kning av barn och unga som <br/>v�rdas utanf�r det egna hemmet. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>13 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311"> <br/><b>8 �</b>11 Om Inspektionen f�r v�rd och omsorg finner att det i verksamhet som <br/>st�r under tillsyn enligt denna lag f�rekommer ett missf�rh�llande som har <br/>betydelse f�r enskildas m�jligheter att kunna f� de insatser de har r�tt till, <br/>f�r inspektionen f�rel�gga den som svarar f�r verksamheten att avhj�lpa <br/>missf�rh�llandet. Om inspektionen finner att kraven i 7 kap. 2 � andra, <br/>tredje och fj�rde styckena inte �r uppfyllda i verksamhet som beviljats <br/>tillst�nd, eller att en s�dan f�r�ndring som avses i 7 kap. 2 a � inte har <br/>anm�lts, f�r inspektionen f�rel�gga den som beviljats tillst�ndet att avhj�lpa <br/>bristen. Ett f�rel�ggande ska inneh�lla uppgifter om de �tg�rder som <br/>inspektionen anser n�dv�ndiga f�r att det p�talade missf�rh�llandet eller <br/>bristen ska kunna avhj�lpas. Ett beslut om f�rel�ggande f�r f�renas med vite. </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Inspektionen f�r v�rd och omsorg f�r �ven f�rel�gga den kommun eller </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312">den region som inte har fullgjort sin anm�lningsskyldighet enligt 7 kap. 1 � <br/>andra stycket att fullg�ra denna skyldighet. Ett beslut om f�rel�ggande f�r <br/>f�renas med vite. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">9 Senaste lydelse 2018:1724. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">10 Senaste lydelse 2017:210. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">11 Senaste lydelse 2018:1156. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft39"><b>2019:909</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>16 kap. <br/>Kommuner utanf�r regioner <br/>8 �</b> Det som s�gs i denna lag om regioner ska till�mpas ocks� p� en <br/>kommun som inte tillh�r n�gon region. </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft47">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>2019:909</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i socialtj�nstlagen (2001:453)

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 6 och 7 ��, 5 kap. 1 d, 6, 8,
8 a och 9 a ��, 6 kap. 3 �, 7 kap. 1 �, 11 kap. 3 a �, 13 kap. 8 �, 16 kap. 8 �
och rubriken n�rmast f�re 16 kap. 8 � socialtj�nstlagen (2001:453) ska ha
f�ljande lydelse.

2 kap.
6 �
2 Kommunen f�r �ven tr�ffa �verenskommelse med regionen,
F�rs�kringskassan och Arbetsf�rmedlingen om att, inom ramen f�r social-
tj�nstens uppgifter, samverka i syfte att uppn� en effektivare anv�ndning av
tillg�ngliga resurser. Kommunen ska bidra till finansieringen av s�dan verk-
samhet som bedrivs i samverkan. Enligt best�mmelser i lagen (2003:1210)
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser f�r kommunen delta i
finansiell samordning inom rehabiliteringsomr�det.

Riksrevisionen f�r granska s�dan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av F�rs�kringskassan eller Arbetsf�rmedlingen.
Vid en s�dan granskning har Riksrevisionen r�tt att ta del av de uppgifter
som beh�vs f�r att granska verksamheten.

7 �3 N�r den enskilde har behov av insatser b�de fr�n socialtj�nsten och
fr�n h�lso- och sjukv�rden ska kommunen tillsammans med regionen
uppr�tta en individuell plan. Planen ska uppr�ttas om kommunen eller
regionen bed�mer att den beh�vs f�r att den enskilde ska f� sina behov
tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den uppr�ttas. Arbetet
med planen ska p�b�rjas utan dr�jsm�l.

Planen ska n�r det �r m�jligt uppr�ttas tillsammans med den enskilde.

N�rst�ende ska ges m�jlighet att delta i arbetet med planen, om det �r
l�mpligt och den enskilde inte mots�tter sig det.

Av planen ska det framg�
1. vilka insatser som beh�vs,
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara f�r,
3. vilka �tg�rder som vidtas av n�gon annan �n kommunen eller regionen,

och

4. vem av huvudm�nnen som ska ha det �vergripande ansvaret f�r planen.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2007:409.

3 Senaste lydelse 2009:981.

SFS

2019:909

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

5 kap.


1 d �4 Kommunen ska ing� en �verenskommelse med regionen om ett
samarbete i fr�ga om barn och unga som v�rdas utanf�r det egna hemmet.
Om det �r m�jligt b�r organisationer som f�retr�der dessa barn och unga
eller deras n�rst�ende ges m�jlighet att l�mna synpunkter p� inneh�llet i
�verenskommelsen.

6 �5 Socialn�mnden ska g�ra sig v�l f�rtrogen med levnadsf�rh�llandena
i kommunen f�r �ldre m�nniskor samt i sin upps�kande verksamhet upplysa
om socialtj�nstens verksamhet p� detta omr�de.

Kommunen ska planera sina insatser f�r �ldre. I planeringen ska kom-

munen samverka med regionen samt andra samh�llsorgan och organisa-
tioner.

Kommunen ska verka f�r att det finns tillg�ng till personal med kunskaper

i finska, jiddisch, me�nkieli, romani chib eller samiska d�r detta beh�vs i
omv�rdnaden om �ldre m�nniskor.

8 � Socialn�mnden ska g�ra sig v�l f�rtrogen med levnadsf�rh�llandena i
kommunen f�r m�nniskor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i
sin upps�kande verksamhet upplysa om socialtj�nstens verksamhet p� dessa
omr�den.

Kommunen ska planera sina insatser f�r m�nniskor med fysiska och

psykiska funktionshinder. I planeringen ska kommunen samverka med
regionen samt andra samh�llsorgan och organisationer.

8 a �6 Kommunen ska ing� en �verenskommelse med regionen om ett
samarbete i fr�ga om personer med psykisk funktionsneds�ttning. Om det �r
m�jligt b�r organisationer som f�retr�der dessa personer eller deras
n�rst�ende ges m�jlighet att l�mna synpunkter p� inneh�llet i �verens-
kommelsen.

9 a �7 Kommunen ska ing� en �verenskommelse med regionen om ett
samarbete i fr�ga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, l�kemedel, dopningsmedel eller spel om
pengar.

Om det �r m�jligt b�r organisationer som f�retr�der dessa personer eller

deras n�rst�ende ges m�jlighet att l�mna synpunkter p� inneh�llet i �verens-
kommelsen.

6 kap.


3 �8 Behovet av s�dana hem som avses i 12 � lagen (1990:52) med
s�rskilda best�mmelser om v�rd av unga samt 22 och 23 �� lagen (1988:870)
om v�rd av missbrukare i vissa fall ska tillgodoses av staten. Statens
institutionsstyrelse leder verksamheten vid hemmen. Best�mmelser om
tillsyn m.m. �ver verksamheten vid hemmen finns i 13 kap.

Statens institutionsstyrelse f�r, om det finns s�rskilda sk�l f�r det, genom

avtal uppdra �t en region eller en kommun att inr�tta och driva ett s�dant
hem som avses i f�rsta stycket.

4 Senaste lydelse 2017:210.

5 Senaste lydelse 2018:1369.

6 Senaste lydelse 2009:981.

7 Senaste lydelse 2017:809.

8 Senaste lydelse 2009:596.

2019:909

background image

3

SFS

F�r v�rd i ett hem som avses i denna paragraf f�r staten ta ut avgift av den

kommun som beg�rt placeringen.

7 kap.


1 �9 Ett bolag, en f�rening, en samf�llighet, en stiftelse eller en enskild
individ f�r inte utan tillst�nd av Inspektionen f�r v�rd och omsorg yrkes-
m�ssigt bedriva

1. verksamhet i form av st�dboende eller hem f�r v�rd eller boende enligt

6 kap.,

2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap.

5 � andra och tredje styckena eller 5 kap. 7 � tredje stycket,

3. verksamhet i form av hem f�r viss annan heldygnsv�rd,
4. verksamhet i form av hem eller �ppen verksamhet f�r v�rd under en

begr�nsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs,

5. verksamhet som har till uppgift att till socialn�mnden f�resl� familje-

hem och jourhem till barn samt som l�mnar st�d och handledning till s�dana
hem som tar emot barn, eller

6. hemtj�nst.
Kommun och region som driver verksamhet som avses i f�rsta stycket 14

och 6 ska anm�la denna verksamhet till Inspektionen f�r v�rd och omsorg
innan verksamheten p�b�rjas.

11 kap.


3 a �10 Socialn�mnden ska, om det inte �r obeh�vligt, underr�tta regionen
om att ett barn eller en ung person i �ldern 1820 �r, i anslutning till att v�rd
utanf�r det egna hemmet inleds, ska erbjudas en s�dan h�lsounders�kning
som avses i lagen (2017:209) om h�lsounders�kning av barn och unga som
v�rdas utanf�r det egna hemmet.

13 kap.


8 �11 Om Inspektionen f�r v�rd och omsorg finner att det i verksamhet som
st�r under tillsyn enligt denna lag f�rekommer ett missf�rh�llande som har
betydelse f�r enskildas m�jligheter att kunna f� de insatser de har r�tt till,
f�r inspektionen f�rel�gga den som svarar f�r verksamheten att avhj�lpa
missf�rh�llandet. Om inspektionen finner att kraven i 7 kap. 2 � andra,
tredje och fj�rde styckena inte �r uppfyllda i verksamhet som beviljats
tillst�nd, eller att en s�dan f�r�ndring som avses i 7 kap. 2 a � inte har
anm�lts, f�r inspektionen f�rel�gga den som beviljats tillst�ndet att avhj�lpa
bristen. Ett f�rel�ggande ska inneh�lla uppgifter om de �tg�rder som
inspektionen anser n�dv�ndiga f�r att det p�talade missf�rh�llandet eller
bristen ska kunna avhj�lpas. Ett beslut om f�rel�ggande f�r f�renas med vite.

Inspektionen f�r v�rd och omsorg f�r �ven f�rel�gga den kommun eller

den region som inte har fullgjort sin anm�lningsskyldighet enligt 7 kap. 1 �
andra stycket att fullg�ra denna skyldighet. Ett beslut om f�rel�ggande f�r
f�renas med vite.

9 Senaste lydelse 2018:1724.

10 Senaste lydelse 2017:210.

11 Senaste lydelse 2018:1156.

2019:909

background image

4

SFS

16 kap.
Kommuner utanf�r regioner
8 �
Det som s�gs i denna lag om regioner ska till�mpas ocks� p� en
kommun som inte tillh�r n�gon region.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2019:909

;