SFS 2019:910 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

SFS2019-910.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i

vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920)

om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (2001:1170) om särskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)2 ska ha följande
lydelse.

3 § Bestämmelserna i 2 § första stycket ska inte tillämpas om den avgifts-
skyldige är

1. en kommun eller en region,
2. en statlig myndighet,
3. ett statligt affärsdrivande verk, eller
4. ett registrerat trossamfund.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286.

SFS

2019:910

Publicerad
den

3 december 2019