SFS 2019:912 Lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

SFS2019-912.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig

verksamhet m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (2002:1022) om revision
av statlig verksamhet m.m. ska ha följande lydelse.

7 §2 Riksrevisionen får vid vite förelägga den som avses i 2 § 6 att fullgöra
sin skyldighet enligt 13 kap. 7 § andra stycket regeringsformen. Detta gäller
dock inte kommuner och regioner.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2018:1906.

SFS

2019:912

Publicerad
den

3 december 2019