SFS 2019:913 Lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

SFS2019-913.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom

vård- och omsorgsområdet

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (2003:192) om
gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet ska ha följande lydelse.

1 §2 En region och en eller flera kommuner som ingår i regionen får genom
samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöra

1. regionens uppgifter
– enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
– enligt tandvårdslagen (1985:125),
– enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
– enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
– enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
– enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjuk-

vården,

– enligt smittskyddslagen (2004:168), eller
– som i annat fall enligt lag ska skötas av en sådan nämnd som avses i

7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, och

2. kommunens uppgifter
– enligt socialtjänstlagen (2001:453),
– enligt hälso- och sjukvårdslagen,
– enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
– enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
– enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
– enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, eller
– som i annat fall enligt lag ska skötas av socialnämnd.

2 § Regionen och kommunen eller kommunerna får samverka enligt denna
lag endast om uppgifter från såväl regionen som kommunen eller kom-
munerna ingår i den gemensamma nämndens ansvarsområde.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:375.

SFS

2019:913

Publicerad
den

3 december 2019