SFS 2019:916 Lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

SFS2019-916.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk

utjämning

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1�10, 12, 13, 15�18 §§ lagen
(2004:773) om kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om inkomst- och kostnadsutjäm-
ning för kommuner och regioner.

Lagen innehåller även bestämmelser om strukturbidrag och införande-

bidrag samt om regleringsbidrag och regleringsavgift.

2 § Med regioner avses i denna lag även kommuner som inte ingår i en
region.

3 §2 I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här.

Utjämningsår: Det år bidrag eller avgift ska betalas.
Uppräknat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara inkomst-

erna för en kommun eller region enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt
enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om kommunal
inkomstskatt året före utjämningsåret, uppräknade med uppräkningsfakto-
rerna enligt 4 § tredje stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser
om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Uppräknad medelskattekraft: Summan av de uppräknade skatteunder-

lagen för hela landet dividerad med antalet invånare i landet den 1 november
året före utjämningsåret.

Skatteutjämningsunderlag: Den uppräknade medelskattekraften multipli-

cerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen respektive regionen
den 1 november året före utjämningsåret uppräknad med den procentsats
som anges i 4 §.

Medelskattesats: Varje kommuns och regions skatteunderlag multiplice-

rad med dess skattesats varefter summan av de beräknade beloppen divi-
deras med skatteunderlaget i landet. Skatteunderlaget och skattesatsen för
kommuner som inte ingår i en region undantas från denna beräkning.

Standardkostnad: En för varje kommun eller region beräknad teoretisk

kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 §,
varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild
betydelse för att belysa strukturella förhållanden.

Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för en kommun eller

region.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2019:796.

SFS

2019:916

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

Bidragsminskning: En bidragsminskning föreligger i den mån nettot av en

kommuns eller en regions bidrag och avgifter år 2019 enligt den då gällande
lydelsen av denna lag är större än nettot av kommunens eller regionens
bidrag och avgifter för samma år beräknade enligt 5, 6, 9�12, 15 och 16 §§.

4 §3 Vid beräkning av skatteutjämningsunderlaget för en kommun och för
en region ska procentsatsen vara 115 procent.

5 § En kommun eller region vars skatteutjämningsunderlag är högre än det
uppräknade skatteunderlaget har rätt till ett inkomstutjämningsbidrag som
motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med den skattesats som fastställs
enligt 7 §.

6 § En kommun eller region vars skatteutjämningsunderlag är lägre än det
uppräknade skatteunderlaget ska betala en inkomstutjämningsavgift som
motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med den skattesats som fastställs
enligt 7 §.

7 §4 Regeringen fastställer för varje län de skattesatser (länsvisa skatte-
satser) som ska tillämpas vid beräkning av bidrag enligt 5 § och avgifter
enligt 6 §.

De länsvisa skattesatserna ska för bidragsberättigade kommuner fast-

ställas utifrån 95 procent av medelskattesatsen år 2003 och för bidragsberät-
tigade regioner utifrån 90 procent av medelskattesatsen samma år.

För avgiftsskyldiga kommuner och regioner ska de länsvisa skattesatserna

i stället fastställas utifrån 85 procent av medelskattesatsen år 2003.

8 §5 För varje kommun beräknas standardkostnaden för

1. förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i

25 kap. skollagen (2010:800),

2. förskoleklass och grundskola,
3. gymnasieskola,
4. individ- och familjeomsorg,
5. kommunal vuxenutbildning,
6. äldreomsorg,
7. infrastruktur och skydd, och
8. verksamhetsövergripande kostnader.
För varje region beräknas standardkostnaden för
1. hälso- och sjukvård, och
2. befolkningsförändringar.
En standardkostnad beräknas också för kollektivtrafik. Kostnaden för-

delas mellan kommuner och regioner enligt bestämmelser som regeringen
meddelar.

9 § En kommun eller region vars strukturkostnad per invånare överstiger
den för landet genomsnittliga strukturkostnaden per invånare har rätt till ett
kostnadsutjämningsbidrag som motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad
med antalet invånare i kommunen eller regionen.

3 Senaste lydelse 2011:1097.

4 Senaste lydelse 2015:1010.

5 Senaste lydelse 2019:796.

2019:916

background image

3

SFS

10 § En kommun eller region vars strukturkostnad per invånare under-
stiger den för landet genomsnittliga strukturkostnaden per invånare ska
betala en kostnadsutjämningsavgift som motsvarar mellanskillnaden, multi-
plicerad med antalet invånare i kommunen eller regionen.

12 §6 En region har rätt till ett strukturbidrag enligt följande.

En region som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för små regioner

har rätt till ett bidrag med motsvarande belopp.

En region som år 2013 fått strukturbidrag för bidragsminskning har rätt

till ett bidrag motsvarande den del av beloppet som överstiger 0,11 procent
av det uppräknade skatteunderlaget år 2014.

13 §7 En kommun eller region som får en bidragsminskning har rätt till ett
årligt införandebidrag för den del av bidragsminskningen som överstiger
250 kronor per invånare.

Införandebidraget ska därefter årligen minska med 250 kronor per invå-

nare till dess det upphör.

15 § Om statens samlade utgifter för inkomstutjämningsbidrag, kostnads-
utjämningsbidrag, strukturbidrag och införandebidrag, minskade med sta-
tens samlade inkomster från inkomstutjämningsavgifter och kostnadsutjäm-
ningsavgifter, är lägre än statens anslag för dessa bidrag, ska skillnaden för-
delas till kommuner respektive regioner som regleringsbidrag, med ett
enhetligt belopp per invånare i landet.

16 § Om statens samlade utgifter för inkomstutjämningsbidrag, kostnads-
utjämningsbidrag, strukturbidrag och införandebidrag, minskade med statens
samlade inkomster från inkomstutjämningsavgifter och kostnadsutjämnings-
avgifter, är högre än statens anslag för dessa bidrag, ska skillnaden betalas
av kommuner respektive regioner i form av regleringsavgift, med ett enhet-
ligt belopp per invånare i landet.

17 §8 Avgifter och bidrag beräknas på grundval av antalet folkbokförda
invånare i en kommun eller region den 1 november året före utjämningsåret
och den indelning av kommuner och regioner som gäller vid början av
utjämningsåret, om inte annat följer av 17 a §.

17 a §9 Beräkningen av strukturbidrag, standardkostnader för infrastruktur
och skydd och verksamhetsövergripande kostnader samt faktorer som avser
förändringar i befolkningen som görs i beräkningen av övriga standard-
kostnader för en kommun som sammanläggs med en annan kommun eller
flera andra kommuner enligt lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges
indelning i kommuner och regioner, ska göras enligt följande.

Den nya kommunens strukturbidrag och standardkostnader ska, det

utjämningsår då indelningsändringen träder i kraft och de därpå följande tre
åren, grundas på det högsta värdet på strukturbidrag, standardkostnader för
infrastruktur och skydd och verksamhetsövergripande kostnader samt fakto-
rer som avser förändringar i befolkningen i övriga standardkostnader
beräknade på grundval av den indelning av kommuner

1. som gäller den 1 januari utjämningsåret, eller

6 Senaste lydelse 2015:1010.

7 Senaste lydelse 2019:796.

8 Senaste lydelse 2013:975.

9 Senaste lydelse 2019:796.

2019:916

background image

4

SFS

2. som gällde före indelningsändringen, varvid beräkningen ska utgå från

de i sammanläggningen ingående kommunernas strukturbidrag samt stan-
dardkostnader för respektive verksamhet eller kostnadsslag.

18 § Skatteverket beslutar senast den 20 januari under utjämningsåret preli-
minärt om bidrag respektive avgifter för varje kommun och region.

En kommun eller region får senast den 15 februari under utjämningsåret

till Skatteverket påtala brister och oriktiga uppgifter i underlaget för beslutet.

Skatteverket fastställer bidrag respektive avgifter för varje kommun och

region senast den 15 april under utjämningsåret.

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2020 i fråga om 3, 8, 13 och 17 a §§

och i övrigt den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

2019:916