SFS 2019:916 Lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

SFS2019-916.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:GNSTIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:VMFFKY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:16px;font-family:PSLFBT+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>utj�mning </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 110, 12, 13, 1518 �� lagen <br/>(2004:773) om kommunalekonomisk utj�mning ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 �</b> Denna lag inneh�ller best�mmelser om inkomst- och kostnadsutj�m-<br/>ning f�r kommuner och regioner. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen inneh�ller �ven best�mmelser om strukturbidrag och inf�rande-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bidrag samt om regleringsbidrag och regleringsavgift. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 �</b> Med regioner avses i denna lag �ven kommuner som inte ing�r i en <br/>region. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b>2 I denna lag anv�nds f�ljande termer i den betydelse som anges h�r. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>Utj�mnings�r</i>: Det �r bidrag eller avgift ska betalas. <br/><i>Uppr�knat skatteunderlag</i>: De sammanlagda beskattningsbara inkomst-</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">erna f�r en kommun eller region enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt <br/>enligt 56 kap. 2 � skattef�rfarandelagen (2011:1244) i fr�ga om kommunal <br/>inkomstskatt �ret f�re utj�mnings�ret, uppr�knade med uppr�kningsfakto-<br/>rerna enligt 4 � tredje stycket lagen (1965:269) med s�rskilda best�mmelser <br/>om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>Uppr�knad medelskattekraft</i>: Summan av de uppr�knade skatteunder-</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">lagen f�r hela landet dividerad med antalet inv�nare i landet den 1 november <br/>�ret f�re utj�mnings�ret. </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>Skatteutj�mningsunderlag</i>: Den uppr�knade medelskattekraften multipli-</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">cerad med antalet folkbokf�rda inv�nare i kommunen respektive regionen <br/>den 1 november �ret f�re utj�mnings�ret uppr�knad med den procentsats <br/>som anges i 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>Medelskattesats</i>: Varje kommuns och regions skatteunderlag multiplice-</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">rad med dess skattesats varefter summan av de ber�knade beloppen divi-<br/>deras med skatteunderlaget i landet. Skatteunderlaget och skattesatsen f�r <br/>kommuner som inte ing�r i en region undantas fr�n denna ber�kning. </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>Standardkostnad</i>: En f�r varje kommun eller region ber�knad teoretisk </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">kostnad f�r var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 �, <br/>varvid kostnaden ber�knas med utg�ngspunkt i faktorer som �r av s�rskild <br/>betydelse f�r att belysa strukturella f�rh�llanden. </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>Strukturkostnad</i>: Summan av standardkostnaderna f�r en kommun eller </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">region. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2019:796. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:916</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">3 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bidragsminskning</i>: En bidragsminskning f�religger i den m�n nettot av en </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">kommuns eller en regions bidrag och avgifter �r 2019 enligt den d� g�llande <br/>lydelsen av denna lag �r st�rre �n nettot av kommunens eller regionens <br/>bidrag och avgifter f�r samma �r ber�knade enligt 5, 6, 912, 15 och 16 ��. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>4 �</b>3 Vid ber�kning av skatteutj�mningsunderlaget f�r en kommun och f�r <br/>en region ska procentsatsen vara 115 procent. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>5 �</b> En kommun eller region vars skatteutj�mningsunderlag �r h�gre �n det <br/>uppr�knade skatteunderlaget har r�tt till ett inkomstutj�mningsbidrag som <br/>motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med den skattesats som fastst�lls <br/>enligt 7 �. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>6 �</b> En kommun eller region vars skatteutj�mningsunderlag �r l�gre �n det <br/>uppr�knade skatteunderlaget ska betala en inkomstutj�mningsavgift som <br/>motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med den skattesats som fastst�lls <br/>enligt 7 �. </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>7 �</b>4 Regeringen fastst�ller f�r varje l�n de skattesatser (l�nsvisa skatte-<br/>satser) som ska till�mpas vid ber�kning av bidrag enligt 5 � och avgifter <br/>enligt 6 �. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">De l�nsvisa skattesatserna ska f�r bidragsber�ttigade kommuner fast-</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">st�llas utifr�n 95 procent av medelskattesatsen �r 2003 och f�r bidragsber�t-<br/>tigade regioner utifr�n 90 procent av medelskattesatsen samma �r. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r avgiftsskyldiga kommuner och regioner ska de l�nsvisa skattesatserna </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">i st�llet fastst�llas utifr�n 85 procent av medelskattesatsen �r 2003. </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b>5 F�r varje kommun ber�knas standardkostnaden f�r </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. f�rskola, fritidshem och s�dan pedagogisk verksamhet som avses i </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">25 kap. skollagen (2010:800), </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">2. f�rskoleklass och grundskola, <br/>3. gymnasieskola, <br/>4. individ- och familjeomsorg, <br/>5. kommunal vuxenutbildning, <br/>6. �ldreomsorg, <br/>7. infrastruktur och skydd, och <br/>8. verksamhets�vergripande kostnader. <br/>F�r varje region ber�knas standardkostnaden f�r <br/>1. h�lso- och sjukv�rd, och <br/>2. befolkningsf�r�ndringar. <br/>En standardkostnad ber�knas ocks� f�r kollektivtrafik. Kostnaden f�r-</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">delas mellan kommuner och regioner enligt best�mmelser som regeringen <br/>meddelar. </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>9 �</b> En kommun eller region vars strukturkostnad per inv�nare �verstiger <br/>den f�r landet genomsnittliga strukturkostnaden per inv�nare har r�tt till ett <br/>kostnadsutj�mningsbidrag som motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad <br/>med antalet inv�nare i kommunen eller regionen. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">3 Senaste lydelse 2011:1097. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">4 Senaste lydelse 2015:1010. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">5 Senaste lydelse 2019:796. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>2019:916</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>10 �</b> En kommun eller region vars strukturkostnad per inv�nare under-<br/>stiger den f�r landet genomsnittliga strukturkostnaden per inv�nare ska <br/>betala en kostnadsutj�mningsavgift som motsvarar mellanskillnaden, multi-<br/>plicerad med antalet inv�nare i kommunen eller regionen. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b>6 En region har r�tt till ett strukturbidrag enligt f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">En region som �r 2004 haft en ber�knad standardkostnad f�r sm� regioner </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">har r�tt till ett bidrag med motsvarande belopp. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">En region som �r 2013 f�tt strukturbidrag f�r bidragsminskning har r�tt </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">till ett bidrag motsvarande den del av beloppet som �verstiger 0,11 procent <br/>av det uppr�knade skatteunderlaget �r 2014. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>13 �</b>7 En kommun eller region som f�r en bidragsminskning har r�tt till ett <br/>�rligt inf�randebidrag f�r den del av bidragsminskningen som �verstiger <br/>250 kronor per inv�nare. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Inf�randebidraget ska d�refter �rligen minska med 250 kronor per inv�-</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">nare till dess det upph�r. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>15 �</b> Om statens samlade utgifter f�r inkomstutj�mningsbidrag, kostnads-<br/>utj�mningsbidrag, strukturbidrag och inf�randebidrag, minskade med sta-<br/>tens samlade inkomster fr�n inkomstutj�mningsavgifter och kostnadsutj�m-<br/>ningsavgifter, �r l�gre �n statens anslag f�r dessa bidrag, ska skillnaden f�r-<br/>delas till kommuner respektive regioner som regleringsbidrag, med ett <br/>enhetligt belopp per inv�nare i landet. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>16 �</b> Om statens samlade utgifter f�r inkomstutj�mningsbidrag, kostnads-<br/>utj�mningsbidrag, strukturbidrag och inf�randebidrag, minskade med statens <br/>samlade inkomster fr�n inkomstutj�mningsavgifter och kostnadsutj�mnings-<br/>avgifter, �r h�gre �n statens anslag f�r dessa bidrag, ska skillnaden betalas <br/>av kommuner respektive regioner i form av regleringsavgift, med ett enhet-<br/>ligt belopp per inv�nare i landet. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>17 �</b>8 Avgifter och bidrag ber�knas p� grundval av antalet folkbokf�rda <br/>inv�nare i en kommun eller region den 1 november �ret f�re utj�mnings�ret <br/>och den indelning av kommuner och regioner som g�ller vid b�rjan av <br/>utj�mnings�ret, om inte annat f�ljer av 17 a �. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>17 a �</b>9 Ber�kningen av strukturbidrag, standardkostnader f�r infrastruktur <br/>och skydd och verksamhets�vergripande kostnader samt faktorer som avser <br/>f�r�ndringar i befolkningen som g�rs i ber�kningen av �vriga standard-<br/>kostnader f�r en kommun som sammanl�ggs med en annan kommun eller <br/>flera andra kommuner enligt lagen (1979:411) om �ndringar i Sveriges <br/>indelning i kommuner och regioner, ska g�ras enligt f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Den nya kommunens strukturbidrag och standardkostnader ska, det </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">utj�mnings�r d� indelnings�ndringen tr�der i kraft och de d�rp� f�ljande tre <br/>�ren, grundas p� det h�gsta v�rdet p� strukturbidrag, standardkostnader f�r <br/>infrastruktur och skydd och verksamhets�vergripande kostnader samt fakto-<br/>rer som avser f�r�ndringar i befolkningen i �vriga standardkostnader <br/>ber�knade p� grundval av den indelning av kommuner </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. som g�ller den 1 januari utj�mnings�ret, eller</p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">6 Senaste lydelse 2015:1010. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 2019:796. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">8 Senaste lydelse 2013:975. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">9 Senaste lydelse 2019:796. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>2019:916</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">2. som g�llde f�re indelnings�ndringen, varvid ber�kningen ska utg� fr�n</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">de i sammanl�ggningen ing�ende kommunernas strukturbidrag samt stan-<br/>dardkostnader f�r respektive verksamhet eller kostnadsslag. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>18 �</b> Skatteverket beslutar senast den 20 januari under utj�mnings�ret preli-<br/>min�rt om bidrag respektive avgifter f�r varje kommun och region. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">En kommun eller region f�r senast den 15 februari under utj�mnings�ret </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">till Skatteverket p�tala brister och oriktiga uppgifter i underlaget f�r beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Skatteverket fastst�ller bidrag respektive avgifter f�r varje kommun och </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">region senast den 15 april under utj�mnings�ret. </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 2 januari 2020 i fr�ga om 3, 8, 13 och 17 a �� </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">och i �vrigt den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft45">Magnus Bengtson <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>2019:916</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk

utj�mning

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 110, 12, 13, 1518 �� lagen
(2004:773) om kommunalekonomisk utj�mning ska ha f�ljande lydelse.

1 � Denna lag inneh�ller best�mmelser om inkomst- och kostnadsutj�m-
ning f�r kommuner och regioner.

Lagen inneh�ller �ven best�mmelser om strukturbidrag och inf�rande-

bidrag samt om regleringsbidrag och regleringsavgift.

2 � Med regioner avses i denna lag �ven kommuner som inte ing�r i en
region.

3 �2 I denna lag anv�nds f�ljande termer i den betydelse som anges h�r.

Utj�mnings�r: Det �r bidrag eller avgift ska betalas.
Uppr�knat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara inkomst-

erna f�r en kommun eller region enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt
enligt 56 kap. 2 � skattef�rfarandelagen (2011:1244) i fr�ga om kommunal
inkomstskatt �ret f�re utj�mnings�ret, uppr�knade med uppr�kningsfakto-
rerna enligt 4 � tredje stycket lagen (1965:269) med s�rskilda best�mmelser
om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Uppr�knad medelskattekraft: Summan av de uppr�knade skatteunder-

lagen f�r hela landet dividerad med antalet inv�nare i landet den 1 november
�ret f�re utj�mnings�ret.

Skatteutj�mningsunderlag: Den uppr�knade medelskattekraften multipli-

cerad med antalet folkbokf�rda inv�nare i kommunen respektive regionen
den 1 november �ret f�re utj�mnings�ret uppr�knad med den procentsats
som anges i 4 �.

Medelskattesats: Varje kommuns och regions skatteunderlag multiplice-

rad med dess skattesats varefter summan av de ber�knade beloppen divi-
deras med skatteunderlaget i landet. Skatteunderlaget och skattesatsen f�r
kommuner som inte ing�r i en region undantas fr�n denna ber�kning.

Standardkostnad: En f�r varje kommun eller region ber�knad teoretisk

kostnad f�r var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 �,
varvid kostnaden ber�knas med utg�ngspunkt i faktorer som �r av s�rskild
betydelse f�r att belysa strukturella f�rh�llanden.

Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna f�r en kommun eller

region.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2019:796.

SFS

2019:916

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

Bidragsminskning: En bidragsminskning f�religger i den m�n nettot av en

kommuns eller en regions bidrag och avgifter �r 2019 enligt den d� g�llande
lydelsen av denna lag �r st�rre �n nettot av kommunens eller regionens
bidrag och avgifter f�r samma �r ber�knade enligt 5, 6, 912, 15 och 16 ��.

4 �3 Vid ber�kning av skatteutj�mningsunderlaget f�r en kommun och f�r
en region ska procentsatsen vara 115 procent.

5 � En kommun eller region vars skatteutj�mningsunderlag �r h�gre �n det
uppr�knade skatteunderlaget har r�tt till ett inkomstutj�mningsbidrag som
motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med den skattesats som fastst�lls
enligt 7 �.

6 � En kommun eller region vars skatteutj�mningsunderlag �r l�gre �n det
uppr�knade skatteunderlaget ska betala en inkomstutj�mningsavgift som
motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med den skattesats som fastst�lls
enligt 7 �.

7 �4 Regeringen fastst�ller f�r varje l�n de skattesatser (l�nsvisa skatte-
satser) som ska till�mpas vid ber�kning av bidrag enligt 5 � och avgifter
enligt 6 �.

De l�nsvisa skattesatserna ska f�r bidragsber�ttigade kommuner fast-

st�llas utifr�n 95 procent av medelskattesatsen �r 2003 och f�r bidragsber�t-
tigade regioner utifr�n 90 procent av medelskattesatsen samma �r.

F�r avgiftsskyldiga kommuner och regioner ska de l�nsvisa skattesatserna

i st�llet fastst�llas utifr�n 85 procent av medelskattesatsen �r 2003.

8 �5 F�r varje kommun ber�knas standardkostnaden f�r

1. f�rskola, fritidshem och s�dan pedagogisk verksamhet som avses i

25 kap. skollagen (2010:800),

2. f�rskoleklass och grundskola,
3. gymnasieskola,
4. individ- och familjeomsorg,
5. kommunal vuxenutbildning,
6. �ldreomsorg,
7. infrastruktur och skydd, och
8. verksamhets�vergripande kostnader.
F�r varje region ber�knas standardkostnaden f�r
1. h�lso- och sjukv�rd, och
2. befolkningsf�r�ndringar.
En standardkostnad ber�knas ocks� f�r kollektivtrafik. Kostnaden f�r-

delas mellan kommuner och regioner enligt best�mmelser som regeringen
meddelar.

9 � En kommun eller region vars strukturkostnad per inv�nare �verstiger
den f�r landet genomsnittliga strukturkostnaden per inv�nare har r�tt till ett
kostnadsutj�mningsbidrag som motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad
med antalet inv�nare i kommunen eller regionen.

3 Senaste lydelse 2011:1097.

4 Senaste lydelse 2015:1010.

5 Senaste lydelse 2019:796.

2019:916

background image

3

SFS

10 � En kommun eller region vars strukturkostnad per inv�nare under-
stiger den f�r landet genomsnittliga strukturkostnaden per inv�nare ska
betala en kostnadsutj�mningsavgift som motsvarar mellanskillnaden, multi-
plicerad med antalet inv�nare i kommunen eller regionen.

12 �6 En region har r�tt till ett strukturbidrag enligt f�ljande.

En region som �r 2004 haft en ber�knad standardkostnad f�r sm� regioner

har r�tt till ett bidrag med motsvarande belopp.

En region som �r 2013 f�tt strukturbidrag f�r bidragsminskning har r�tt

till ett bidrag motsvarande den del av beloppet som �verstiger 0,11 procent
av det uppr�knade skatteunderlaget �r 2014.

13 �7 En kommun eller region som f�r en bidragsminskning har r�tt till ett
�rligt inf�randebidrag f�r den del av bidragsminskningen som �verstiger
250 kronor per inv�nare.

Inf�randebidraget ska d�refter �rligen minska med 250 kronor per inv�-

nare till dess det upph�r.

15 � Om statens samlade utgifter f�r inkomstutj�mningsbidrag, kostnads-
utj�mningsbidrag, strukturbidrag och inf�randebidrag, minskade med sta-
tens samlade inkomster fr�n inkomstutj�mningsavgifter och kostnadsutj�m-
ningsavgifter, �r l�gre �n statens anslag f�r dessa bidrag, ska skillnaden f�r-
delas till kommuner respektive regioner som regleringsbidrag, med ett
enhetligt belopp per inv�nare i landet.

16 � Om statens samlade utgifter f�r inkomstutj�mningsbidrag, kostnads-
utj�mningsbidrag, strukturbidrag och inf�randebidrag, minskade med statens
samlade inkomster fr�n inkomstutj�mningsavgifter och kostnadsutj�mnings-
avgifter, �r h�gre �n statens anslag f�r dessa bidrag, ska skillnaden betalas
av kommuner respektive regioner i form av regleringsavgift, med ett enhet-
ligt belopp per inv�nare i landet.

17 �8 Avgifter och bidrag ber�knas p� grundval av antalet folkbokf�rda
inv�nare i en kommun eller region den 1 november �ret f�re utj�mnings�ret
och den indelning av kommuner och regioner som g�ller vid b�rjan av
utj�mnings�ret, om inte annat f�ljer av 17 a �.

17 a �9 Ber�kningen av strukturbidrag, standardkostnader f�r infrastruktur
och skydd och verksamhets�vergripande kostnader samt faktorer som avser
f�r�ndringar i befolkningen som g�rs i ber�kningen av �vriga standard-
kostnader f�r en kommun som sammanl�ggs med en annan kommun eller
flera andra kommuner enligt lagen (1979:411) om �ndringar i Sveriges
indelning i kommuner och regioner, ska g�ras enligt f�ljande.

Den nya kommunens strukturbidrag och standardkostnader ska, det

utj�mnings�r d� indelnings�ndringen tr�der i kraft och de d�rp� f�ljande tre
�ren, grundas p� det h�gsta v�rdet p� strukturbidrag, standardkostnader f�r
infrastruktur och skydd och verksamhets�vergripande kostnader samt fakto-
rer som avser f�r�ndringar i befolkningen i �vriga standardkostnader
ber�knade p� grundval av den indelning av kommuner

1. som g�ller den 1 januari utj�mnings�ret, eller

6 Senaste lydelse 2015:1010.

7 Senaste lydelse 2019:796.

8 Senaste lydelse 2013:975.

9 Senaste lydelse 2019:796.

2019:916

background image

4

SFS

2. som g�llde f�re indelnings�ndringen, varvid ber�kningen ska utg� fr�n

de i sammanl�ggningen ing�ende kommunernas strukturbidrag samt stan-
dardkostnader f�r respektive verksamhet eller kostnadsslag.

18 � Skatteverket beslutar senast den 20 januari under utj�mnings�ret preli-
min�rt om bidrag respektive avgifter f�r varje kommun och region.

En kommun eller region f�r senast den 15 februari under utj�mnings�ret

till Skatteverket p�tala brister och oriktiga uppgifter i underlaget f�r beslutet.

Skatteverket fastst�ller bidrag respektive avgifter f�r varje kommun och

region senast den 15 april under utj�mnings�ret.

Denna lag tr�der i kraft den 2 januari 2020 i fr�ga om 3, 8, 13 och 17 a ��

och i �vrigt den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

2019:916

;