SFS 2019:917 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

SFS2019-917.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:1199) om handel med

utsläppsrätter

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 16 § lagen (2004:1199) om
handel med utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

4 kap.
16 §
2 Personuppgifter som kontoföringsmyndigheten administrerar i unions-
registret ska ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet som staten, en region eller en kommun ansvarar för enligt

lag eller annan författning och

a) som avser utsläppsrätter eller kyotoenheter som registreras i unions-

registret,

b) som för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till information om

utsläppsrätter eller kyotoenheter, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
2. omsättning av utsläppsrätter eller kyotoenheter, samt
3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verk-

samhet där information om utsläppsrätter eller kyotoenheter utgör underlag
för prövningar eller beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2011:1103 (jfr 2012:507).

SFS

2019:917

Publicerad
den

3 december 2019