SFS 2019:919 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

SFS2019-919.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 10 § naturgaslagen (2005:403)
ska ha följande lydelse.

2 kap.
10 §
En koncession får för sin giltighet göras beroende av att den som
innehar koncessionen ställer säkerhet för kostnaderna för att ta bort den
berörda ledningen eller anläggningen och att vidta andra åtgärder för åter-
ställning. Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte
ställa säkerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte längre är tillräcklig, får

regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten besluta
om ytterligare säkerhet.

I fråga om säkerhetens beskaffenhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken.

Säkerheten ska prövas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten och förvaras av länsstyrelsen i det län där verksamheten
bedrivs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:919

Publicerad
den

3 december 2019