SFS 2019:920 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

SFS2019-920.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 46 §, 10 kap. 18 § och 21 kap.
2 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

9 kap.
46 §
2 Revisorn är skyldig att lämna en medrevisor, en ny revisor, en lek-
mannarevisor, en särskild granskare och, om bolaget är försatt i konkurs,
konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets angelägen-
heter.

Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om

bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i
brottmål.

Revisorn i ett aktiebolag som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) är även skyldig att på begäran lämna upplys-
ningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kom-
munen, regionen eller i sådana kommunalförbund som kommunen eller
regionen ingår i.

Revisorn i ett aktiebolag i vilket staten äger samtliga aktier är skyldig att

på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till Riks-
revisionen.

10 kap.
18 §
3 Lekmannarevisorn är skyldig att lämna bolagets revisor, en annan
lekmannarevisor, en särskild granskare och, om bolaget är försatt i konkurs,
konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets angelägen-
heter.

Lekmannarevisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar

om bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersök-
ning i brottmål.

Lekmannarevisorn i ett aktiebolag som omfattas av 2 kap. 3 § offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400) är även skyldig att på begäran lämna
upplysningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna
i kommunen, regionen eller i sådana kommunalförbund som kommunen
eller regionen ingår i.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2009:511.

3 Senaste lydelse 2009:511.

SFS

2019:920

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:920

21 kap.
2 §
4 Bestämmelserna i 1 § gäller inte om

1. gäldenären är en kommun, en region eller ett kommunalförbund,
2. gäldenären är ett företag i en koncern i vilken det långivande bolaget

ingår,

3. lånet är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse och bolaget lämnar

lånet av rent affärsmässiga skäl, eller

4. lånet har tagits upp av Riksgäldskontoret enligt 5 kap. budgetlagen

(2011:203).

Med koncern som avses i första stycket 2 likställs annan företagsgrupp av

motsvarande slag i vilken moderorganisationen är

1. en svensk juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokförings-

lagen (1999:1078),

2. en motsvarande utländsk juridisk person med hemvist inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet, eller

3. en kommun, en region eller ett kommunalförbund.
Bestämmelserna i 1 § gäller inte heller lån till en aktieägare eller dennes

närstående, om låntagarens och dennes närståendes sammanlagda aktie-
innehav i bolaget inte uppgår till en procent av aktiekapitalet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2011:204.