SFS 2019:920 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

SFS2019-920.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:KFMEFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:KFMEFT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:KZERLT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i aktiebolagslagen (2005:551) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 9 kap. 46 �, 10 kap. 18 � och 21 kap. <br/>2 � aktiebolagslagen (2005:551) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>9 kap. <br/>46 �</b>2 Revisorn �r skyldig att l�mna en medrevisor, en ny revisor, en lek-<br/>mannarevisor, en s�rskild granskare och, om bolaget �r f�rsatt i konkurs, <br/>konkursf�rvaltaren de upplysningar som beh�vs om bolagets angel�gen-<br/>heter. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Revisorn �r dessutom skyldig att p� beg�ran l�mna upplysningar om </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">bolagets angel�genheter till unders�kningsledaren under f�runders�kning i <br/>brottm�l. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Revisorn i ett aktiebolag som omfattas av 2 kap. 3 � offentlighets- och </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">sekretesslagen (2009:400) �r �ven skyldig att p� beg�ran l�mna upplys-<br/>ningar om bolagets angel�genheter till de f�rtroendevalda revisorerna i kom-<br/>munen, regionen eller i s�dana kommunalf�rbund som kommunen eller <br/>regionen ing�r i. </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Revisorn i ett aktiebolag i vilket staten �ger samtliga aktier �r skyldig att </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">p� beg�ran l�mna upplysningar om bolagets angel�genheter till Riks-<br/>revisionen. </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>10 kap. <br/>18 �</b>3 Lekmannarevisorn �r skyldig att l�mna bolagets revisor, en annan <br/>lekmannarevisor, en s�rskild granskare och, om bolaget �r f�rsatt i konkurs, <br/>konkursf�rvaltaren de upplysningar som beh�vs om bolagets angel�gen-<br/>heter. </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Lekmannarevisorn �r dessutom skyldig att p� beg�ran l�mna upplysningar </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">om bolagets angel�genheter till unders�kningsledaren under f�runders�k-<br/>ning i brottm�l. </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Lekmannarevisorn i ett aktiebolag som omfattas av 2 kap. 3 � offent-</p> <p style="position:absolute;top:955px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">lighets- och sekretesslagen (2009:400) �r �ven skyldig att p� beg�ran l�mna <br/>upplysningar om bolagets angel�genheter till de f�rtroendevalda revisorerna <br/>i kommunen, regionen eller i s�dana kommunalf�rbund som kommunen <br/>eller regionen ing�r i. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:511. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2009:511. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:920</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">3 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:920</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>21 kap. <br/>2 �</b>4 Best�mmelserna i 1 � g�ller inte om </p> <p style="position:absolute;top:101px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">1. g�lden�ren �r en kommun, en region eller ett kommunalf�rbund,<br/>2. g�lden�ren �r ett f�retag i en koncern i vilken det l�ngivande bolaget</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ing�r, </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. l�net �r avsett uteslutande f�r g�lden�rens r�relse och bolaget l�mnar</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">l�net av rent aff�rsm�ssiga sk�l, eller </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. l�net har tagits upp av Riksg�ldskontoret enligt 5 kap. budgetlagen</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">(2011:203). </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Med koncern som avses i f�rsta stycket 2 likst�lls annan f�retagsgrupp av </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">motsvarande slag i vilken moderorganisationen �r </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. en svensk juridisk person som �r bokf�ringsskyldig enligt bokf�rings-</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">lagen (1999:1078), </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. en motsvarande utl�ndsk juridisk person med hemvist inom Europeiska</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ekonomiska samarbetsomr�det, eller </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft29">3. en kommun, en region eller ett kommunalf�rbund.<br/>Best�mmelserna i 1 � g�ller inte heller l�n till en aktie�gare eller dennes</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">n�rst�ende, om l�ntagarens och dennes n�rst�endes sammanlagda aktie-<br/>innehav i bolaget inte uppg�r till en procent av aktiekapitalet. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft29">Erik H�llstr�mer <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">4 Senaste lydelse 2011:204. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i aktiebolagslagen (2005:551)

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 9 kap. 46 �, 10 kap. 18 � och 21 kap.
2 � aktiebolagslagen (2005:551) ska ha f�ljande lydelse.

9 kap.
46 �
2 Revisorn �r skyldig att l�mna en medrevisor, en ny revisor, en lek-
mannarevisor, en s�rskild granskare och, om bolaget �r f�rsatt i konkurs,
konkursf�rvaltaren de upplysningar som beh�vs om bolagets angel�gen-
heter.

Revisorn �r dessutom skyldig att p� beg�ran l�mna upplysningar om

bolagets angel�genheter till unders�kningsledaren under f�runders�kning i
brottm�l.

Revisorn i ett aktiebolag som omfattas av 2 kap. 3 � offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) �r �ven skyldig att p� beg�ran l�mna upplys-
ningar om bolagets angel�genheter till de f�rtroendevalda revisorerna i kom-
munen, regionen eller i s�dana kommunalf�rbund som kommunen eller
regionen ing�r i.

Revisorn i ett aktiebolag i vilket staten �ger samtliga aktier �r skyldig att

p� beg�ran l�mna upplysningar om bolagets angel�genheter till Riks-
revisionen.

10 kap.
18 �
3 Lekmannarevisorn �r skyldig att l�mna bolagets revisor, en annan
lekmannarevisor, en s�rskild granskare och, om bolaget �r f�rsatt i konkurs,
konkursf�rvaltaren de upplysningar som beh�vs om bolagets angel�gen-
heter.

Lekmannarevisorn �r dessutom skyldig att p� beg�ran l�mna upplysningar

om bolagets angel�genheter till unders�kningsledaren under f�runders�k-
ning i brottm�l.

Lekmannarevisorn i ett aktiebolag som omfattas av 2 kap. 3 � offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400) �r �ven skyldig att p� beg�ran l�mna
upplysningar om bolagets angel�genheter till de f�rtroendevalda revisorerna
i kommunen, regionen eller i s�dana kommunalf�rbund som kommunen
eller regionen ing�r i.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2009:511.

3 Senaste lydelse 2009:511.

SFS

2019:920

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:920

21 kap.
2 �
4 Best�mmelserna i 1 � g�ller inte om

1. g�lden�ren �r en kommun, en region eller ett kommunalf�rbund,
2. g�lden�ren �r ett f�retag i en koncern i vilken det l�ngivande bolaget

ing�r,

3. l�net �r avsett uteslutande f�r g�lden�rens r�relse och bolaget l�mnar

l�net av rent aff�rsm�ssiga sk�l, eller

4. l�net har tagits upp av Riksg�ldskontoret enligt 5 kap. budgetlagen

(2011:203).

Med koncern som avses i f�rsta stycket 2 likst�lls annan f�retagsgrupp av

motsvarande slag i vilken moderorganisationen �r

1. en svensk juridisk person som �r bokf�ringsskyldig enligt bokf�rings-

lagen (1999:1078),

2. en motsvarande utl�ndsk juridisk person med hemvist inom Europeiska

ekonomiska samarbetsomr�det, eller

3. en kommun, en region eller ett kommunalf�rbund.
Best�mmelserna i 1 � g�ller inte heller l�n till en aktie�gare eller dennes

n�rst�ende, om l�ntagarens och dennes n�rst�endes sammanlagda aktie-
innehav i bolaget inte uppg�r till en procent av aktiekapitalet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Erik H�llstr�mer
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2011:204.

;