SFS 2019:925 Lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

SFS2019-925.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser

i fredstid och höjd beredskap

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap samt 1 kap. 1, 2 och 4 §§, 2 kap. 1, 2, 4, 6, 8 och
9 §§, 3 kap. 1, 2 och 5 §§, 4 kap. 1�3 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 och 2 §§, 7 kap.
1 §, rubriken till 4 kap. och rubriken närmast före 4 kap. 1 § ska ha följande
lydelse.

Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

1 kap.
1 §
Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och regioner ska
minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera kris-
situationer i fred. Kommuner och regioner ska därigenom också uppnå en
grundläggande förmåga till civilt försvar.

2 § Det som sägs i denna lag om regioner gäller också kommuner som inte
ingår i någon region.

4 § Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande
risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skynd-
samma insatser av en kommun eller en region.

2 kap.
1 §
Kommuner och regioner ska analysera vilka extraordinära händelser i
fredstid som kan inträffa i kommunen respektive regionen och hur dessa
händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska vär-
deras och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Kommuner och regioner ska vidare, med beaktande av risk- och sårbar-

hetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska
hantera extraordinära händelser.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:925

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt planer för han-
teringen av extraordinära händelser.

2 §2 I kommuner och regioner ska det finnas en nämnd för att fullgöra upp-
gifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Närmare
bestämmelser om krisledningsnämnden finns i detta kapitel. I övrigt tillämpas
kommunallagens (2017:725) bestämmelser.

4 § Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller regionen i den
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens
art och omfattning.

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de upp-

gifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie
nämnd.

6 § Kommun- respektive regionstyrelsen får, när krisledningsnämndens
verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre
behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant
beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har över-
tagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens
verksamhet ska upphöra kan även fattas av fullmäktige.

8 § Kommuner och regioner ska ansvara för att förtroendevalda och anställd
personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa
sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.

9 § Kommuner och regioner ska hålla den myndighet som regeringen
bestämmer informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel
och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget.

Kommunen och regionen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge

den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapporter och information
om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt
om vidtagna och planerade åtgärder.

3 kap.


1 § Kommuner och regioner ska vidta de förberedelser som behövs för
verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser).

2 § Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den
del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.

Under höjd beredskap ansvarar regionstyrelsen för ledningen av den

civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila för-
svaret som regionen ska bedriva.

5 § Kommuner och regioner ska under höjd beredskap hålla den myndig-
het som regeringen bestämmer informerad om beredskapsläget och de
övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen
respektive regionen.

2 Senaste lydelse 2017:750.

2019:925

background image

3

SFS

4 kap. Bistånd mellan kommuner och regioner samt stöd till

enskilda


Bistånd mellan kommuner och regioner


1 §3 Kommuner och regioner får på begäran lämna hjälp till andra kom-
muner och regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om
hjälp har lämnats har kommunen eller regionen rätt till skälig ersättning av
den andra kommunen eller regionen.

När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extra-

ordinär händelse i fredstid, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den
kommun som drabbats av den extraordinära händelsen.

2 § Om en kommun eller en region har en för totalförsvaret viktig uppgift
och denna blir oskäligt betungande till följd av krigsskada eller andra utom-
ordentliga förhållanden som orsakats av krig eller krigsfara, är andra kom-
muner och regioner skyldiga att lämna hjälp.

Omfattningen av hjälpen beslutas av regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer.

3 § Kommuner och regioner får under en extraordinär händelse i fredstid
lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen.

5 kap.


1 § Kommunerna och regionerna ska få ersättning av staten för kostnader
för förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap. Uppgifter som
rör extraordinära händelser i fredstid berättigar till ersättning endast i den
mån verksamheten är till nytta för hanteringen av sådana mycket omfattande
och svåra extraordinära händelser som allvarligt kan påverka kommunens
respektive regionens verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om ersättningens storlek.

6 kap.


1 §4 Enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för
offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till kon-
ventionerna ska uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och lik-
nande förhållanden som avser krigsfångar och andra skyddade personer som
är i Sveriges våld lämnas till en officiell nationell upplysningsbyrå. Varje
kommun och region som har sådana uppgifter ska, under tid när den natio-
nella upplysningsbyrån är upprättad, lämna dessa uppgifter i fråga om krigs-
fångar till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och i fråga om andra skyd-
dade personer till Migrationsverket. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
och Migrationsverket ska vidarebefordra uppgifterna till den nationella
upplysningsbyrån.


3 Senaste lydelse 2017:57.

4 Senaste lydelse 2010:455.

2019:925

background image

4

SFS

Varje kommun och region ska också till Totalförsvarets rekryterings-

myndighet respektive Migrationsverket lämna uppsamlade värdeföremål
och handlingar, som kvarlämnats av skyddade personer eller som efter-
lämnats av avlidna skyddade personer, om värdeföremålen eller hand-
lingarna är av vikt för de närmast anhöriga. Uppgift ska även lämnas om var
avlidna skyddade personers gravar är belägna. Totalförsvarets rekryterings-
myndighet och Migrationsverket ska lämna vidare uppsamlade värde-
föremål och handlingar samt vidarebefordra uppgifter om gravars belägen-
het till den nationella upplysningsbyrån.

2 § På begäran av Svenska Röda Korset ska varje kommun och region,
som i krig eller under neutralitet kan få sådan information som avses i 1 §, i
fred hjälpa Svenska Röda Korset med att förbereda den nationella upplys-
ningsbyråns verksamhet.

7 kap.
1 §
Den som deltar eller har deltagit i en kommuns eller en regions verk-
samhet med beredskap för eller åtgärder under extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han
eller hon därigenom har fått veta om

1. förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser,
2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt,
3. en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller
4. ett företags affärs- eller driftsförhållanden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

2019:925