SFS 2019:926 Lag om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

SFS2019-926.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och

inkvartering m.m. under höjd beredskap

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 och 5 §§ lagen (2006:546)
om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap ska ha följande
lydelse.

2 kap.
4 §
2 Kommuners och regioners skyldighet att ta hand om dem som om-
fattas av ett utrymningsbeslut och utlänningar som söker skydd i Sverige
regleras i socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
och lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

5 § Kommuner och regioner som befolkningen lämnar på grund av ut-
rymning är skyldiga att i skälig omfattning lämna hjälp till de kommuner
och regioner som i större omfattning får ta emot befolkningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:58.

SFS

2019:926

Publicerad
den

3 december 2019