SFS 2019:928 Lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

SFS2019-928.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:459) om strukturfonds-

partnerskap

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (2007:459) om
strukturfondspartnerskap ska ha följande lydelse.

2 §2 Strukturfondspartnerskapet ska samråda med berörd region som avses
i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i fråga om projektets
överensstämmelse med det regionala tillväxtarbetet i berörda län.

3 §3 Ett strukturfondspartnerskap ska vara sammansatt av

1. förtroendevalda representanter för kommuner och regioner i berörda

län samt, i vissa fall, Sametinget,

2. företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresse-

organisationer, föreningar, och

3. företrädare för de myndigheter som regeringen bestämmer.
Regeringen utser ordförande för strukturfondspartnerskapet.
Ordföranden utser övriga ledamöter i strukturfondspartnerskapet efter ett

nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer.
Det sammanlagda antalet ledamöter enligt första stycket 1 ska överstiga
antalet övriga ledamöter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2018:1347.

3 Senaste lydelse 2014:479.

SFS

2019:928

Publicerad
den

3 december 2019