SFS 2019:932 Lag om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

SFS2019-932.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som

en del av svenska insatser utomlands

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1�2 och 5�7 §§ och rubriken närmast
före 7 § lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska in-
satser utomlands ska ha följande lydelse.

1 §2 Vid insatser till stöd för utlandsmyndigheter och nödställda i en situa-
tion då många människor med anknytning till Sverige drabbas av en allvarlig
olycka eller katastrof i utlandet, får en region bedriva hälso- och sjukvård
utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av
olyckan eller katastrofen (katastrofmedicinska insatser).

Med människor med anknytning till Sverige avses
1. svenska medborgare,
2. svenska medborgares utländska familjemedlemmar, och
3. i Sverige bosatta utlänningar.

1 a §3 �ven vid insatser till stöd för andra än de som enligt 1 § har anknyt-
ning till Sverige får en region, i en situation då många människor drabbas av
en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, bedriva hälso- och sjukvård
utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av
olyckan eller katastrofen.

2 §4 Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses detsamma som anges
i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Katastrofmedicinska insatser ska tillhandahållas av de regioner som anges

i 6 § första stycket. �vriga regioner får tillhandahålla sådana insatser.

Det som sägs i denna lag om regioner ska också gälla en kommun som

inte ingår i en region.

5 § Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda myndig-
heter, leda och samordna de katastrofmedicinska insatserna och får i övrigt
besluta om hur regionernas resurser ska användas vid sådana insatser.

6 § Beredskap för katastrofmedicinska insatser enligt denna lag ska upp-
rätthållas av regionerna i Stockholms, Västra Götalands, Skåne, �stergöt-
lands, Uppsala och Västerbottens län.

�vriga regioner får upprätthålla sådan beredskap.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2015:312.

3 Senaste lydelse 2015:312.

4 Senaste lydelse 2017:61.

SFS

2019:932

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:932

Ersättning till regioner
7 §
En region har rätt till ersättning av staten för kostnader som är direkt
hänförliga till katastrofmedicinska insatser som regionen har utfört enligt
denna lag.

Regioner som avses i 6 § första stycket har rätt till ersättning av staten för

kostnader som är direkt hänförliga till beredskap som avses i 6 §. Detsamma
gäller övriga regioner efter överenskommelse med Socialstyrelsen om att
sådan ersättning ska lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)