SFS 2019:932 Lag om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

SFS2019-932.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:GYCWMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:RZPKKG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:DKZSCI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>en del av svenska insatser utomlands </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 12 och 57 �� och rubriken n�rmast <br/>f�re 7 � lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska in-<br/>satser utomlands ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b>2 Vid insatser till st�d f�r utlandsmyndigheter och n�dst�llda i en situa-<br/>tion d� m�nga m�nniskor med anknytning till Sverige drabbas av en allvarlig <br/>olycka eller katastrof i utlandet, f�r en region bedriva h�lso- och sjukv�rd <br/>utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska f�ljdverkningarna av <br/>olyckan eller katastrofen (katastrofmedicinska insatser). </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">Med m�nniskor med anknytning till Sverige avses <br/>1. svenska medborgare,<br/>2. svenska medborgares utl�ndska familjemedlemmar, och<br/>3. i Sverige bosatta utl�nningar.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 a �</b>3 �ven vid insatser till st�d f�r andra �n de som enligt 1 � har anknyt-<br/>ning till Sverige f�r en region, i en situation d� m�nga m�nniskor drabbas av <br/>en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, bedriva h�lso- och sjukv�rd <br/>utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska f�ljdverkningarna av <br/>olyckan eller katastrofen. </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 �</b>4 Med h�lso- och sjukv�rd enligt denna lag avses detsamma som anges <br/>i 2 kap. 1 � f�rsta stycket h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30). </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Katastrofmedicinska insatser ska tillhandah�llas av de regioner som anges </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i 6 � f�rsta stycket. �vriga regioner f�r tillhandah�lla s�dana insatser. </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som s�gs i denna lag om regioner ska ocks� g�lla en kommun som </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">inte ing�r i en region. </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>5 �</b> Socialstyrelsen ska, i n�ra samverkan med �vriga ber�rda myndig-<br/>heter, leda och samordna de katastrofmedicinska insatserna och f�r i �vrigt <br/>besluta om hur regionernas resurser ska anv�ndas vid s�dana insatser. </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>6 �</b> Beredskap f�r katastrofmedicinska insatser enligt denna lag ska upp-<br/>r�tth�llas av regionerna i Stockholms, V�stra G�talands, Sk�ne, �sterg�t-<br/>lands, Uppsala och V�sterbottens l�n. </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">�vriga regioner f�r uppr�tth�lla s�dan beredskap. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2015:312. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2015:312. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2017:61. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:932</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">3 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:932</b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Ers�ttning till regioner <br/>7 �</b> En region har r�tt till ers�ttning av staten f�r kostnader som �r direkt <br/>h�nf�rliga till katastrofmedicinska insatser som regionen har utf�rt enligt <br/>denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Regioner som avses i 6 � f�rsta stycket har r�tt till ers�ttning av staten f�r </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">kostnader som �r direkt h�nf�rliga till beredskap som avses i 6 �. Detsamma <br/>g�ller �vriga regioner efter �verenskommelse med Socialstyrelsen om att <br/>s�dan ers�ttning ska l�mnas. </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft25">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som

en del av svenska insatser utomlands

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 12 och 57 �� och rubriken n�rmast
f�re 7 � lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska in-
satser utomlands ska ha f�ljande lydelse.

1 �2 Vid insatser till st�d f�r utlandsmyndigheter och n�dst�llda i en situa-
tion d� m�nga m�nniskor med anknytning till Sverige drabbas av en allvarlig
olycka eller katastrof i utlandet, f�r en region bedriva h�lso- och sjukv�rd
utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska f�ljdverkningarna av
olyckan eller katastrofen (katastrofmedicinska insatser).

Med m�nniskor med anknytning till Sverige avses
1. svenska medborgare,
2. svenska medborgares utl�ndska familjemedlemmar, och
3. i Sverige bosatta utl�nningar.

1 a �3 �ven vid insatser till st�d f�r andra �n de som enligt 1 � har anknyt-
ning till Sverige f�r en region, i en situation d� m�nga m�nniskor drabbas av
en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, bedriva h�lso- och sjukv�rd
utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska f�ljdverkningarna av
olyckan eller katastrofen.

2 �4 Med h�lso- och sjukv�rd enligt denna lag avses detsamma som anges
i 2 kap. 1 � f�rsta stycket h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30).

Katastrofmedicinska insatser ska tillhandah�llas av de regioner som anges

i 6 � f�rsta stycket. �vriga regioner f�r tillhandah�lla s�dana insatser.

Det som s�gs i denna lag om regioner ska ocks� g�lla en kommun som

inte ing�r i en region.

5 � Socialstyrelsen ska, i n�ra samverkan med �vriga ber�rda myndig-
heter, leda och samordna de katastrofmedicinska insatserna och f�r i �vrigt
besluta om hur regionernas resurser ska anv�ndas vid s�dana insatser.

6 � Beredskap f�r katastrofmedicinska insatser enligt denna lag ska upp-
r�tth�llas av regionerna i Stockholms, V�stra G�talands, Sk�ne, �sterg�t-
lands, Uppsala och V�sterbottens l�n.

�vriga regioner f�r uppr�tth�lla s�dan beredskap.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2015:312.

3 Senaste lydelse 2015:312.

4 Senaste lydelse 2017:61.

SFS

2019:932

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:932

Ers�ttning till regioner
7 �
En region har r�tt till ers�ttning av staten f�r kostnader som �r direkt
h�nf�rliga till katastrofmedicinska insatser som regionen har utf�rt enligt
denna lag.

Regioner som avses i 6 � f�rsta stycket har r�tt till ers�ttning av staten f�r

kostnader som �r direkt h�nf�rliga till beredskap som avses i 6 �. Detsamma
g�ller �vriga regioner efter �verenskommelse med Socialstyrelsen om att
s�dan ers�ttning ska l�mnas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;