SFS 2019:934 Lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

SFS2019-934.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 5 och 7 §§ lagen (2008:962)
om valfrihetssystem ska ha följande lydelse.

2 kap.
5 §
Med offentligt styrda organ avses sådana bolag och stiftelser som
tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet
inte är av kommersiell karaktär, och

1. som till största delen finansieras av en kommun, en region eller en upp-

handlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av en kommun, en region eller en

upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av

antalet ledamöter är utsedda av en kommun, en region eller en upphandlande
myndighet.

7 § Med upphandlande myndighet avses en kommunal myndighet.

Vid tillämpningen av denna lag ska med upphandlande myndigheter lik-

ställas

1. beslutande församlingar i kommuner och regioner,
2. offentligt styrda organ som avses i 5 §,
3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första stycket

eller församlingar enligt 1, och

4. sammanslutningar av flera organ enligt 2.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:934

Publicerad
den

3 december 2019