SFS 2019:935 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

SFS2019-935.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala

befogenheter

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1�5 §§, 3 kap.
2 och 5 §§, 5 kap. 1, 2, 4�6, 8 och 9 §§ och 6 kap. 1 och 3�4 a §§ lagen
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 Denna lag innehåller bestämmelser som ger kommuner och regioner
ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen
(2017:725).

2 §3 Det krav på anknytning till kommunens eller regionens område eller
dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) gäller
inte vid tillämpning av följande bestämmelser i denna lag:

� 2 kap. 3 § om medfinansiering av vissa projekt,
� 2 kap. 4 § om bistånd till utländska studerande,
� 2 kap. 10 § om kompensation till enskilda inom socialtjänsten,
� 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
� 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
� 3 kap. 7 § om samhällsorientering,
� 4 kap. 1 § om turism, och
� 5 kap. om tjänsteexport och internationellt bistånd.
Vid tillämpningen av 2 kap. 1 § om bidrag till byggande av väg och järn-

väg som staten ansvarar för, till byggande av järnväg som en region ansvarar
för och till anläggande av statlig farled krävs särskilda skäl för undantag från
kravet på anknytning.

2 kap.
1 §
4 Kommuner och regioner får lämna bidrag till byggande av väg och
järnväg som staten ansvarar för. Bidrag får även lämnas till anläggande av
allmän farled som staten ansvarar för. Kommuner får även lämna bidrag till
byggande av järnväg som en region ansvarar för.

Vad som avses med byggande av väg och järnväg framgår av väglagen

(1971:948) respektive lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Med
anläggande av farled avses i denna lag att anlägga en ny farled och att i farled

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:755.

3 Senaste lydelse 2017:755.

4 Senaste lydelse 2017:180.

SFS

2019:935

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

göra fysiska ingrepp som utgör förbättringar av den ursprungliga anlägg-
ningen.

2 §5 Kommuner och regioner får lämna bidrag till utbildning och forsk-
ning som bedrivs vid statliga universitet och högskolor eller av en enskild
utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda vissa examina.

Kommuner och regioner får även lämna bidrag till inrättande och drift av

forskningsinfrastruktur vid sådant konsortium som avses i rådets förordning
(EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för
ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium).

3 § Kommuner och regioner får medfinansiera projekt inom ramen för
EU:s strukturfonder och program.

4 § Kommuner och regioner får bistå utländska studerande som med stöd
av svenskt utvecklingsbistånd vistas i kommunen eller regionen för studier
eller annan utbildning. Bistånd får ges genom åtgärder som syftar till att
underlätta vistelsen samt till att främja välfärden och trivseln för den
studerande.

5 § Kommuner och regioner får lämna ekonomiskt stöd till ungdoms-
organisationer. Ett sådant stöd får också omfatta politisk verksamhet.

3 kap.


2 §6 Kommuner får ingå avtal med regioner om att utföra sådana trans-
porter som avses i 7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Kom-
muner får även ingå avtal med regioner om att utföra hälso- och sjukvård i
väntan på sådana transporter.

5 § I aktiebolagets årsredovisning ska intäkterna, kostnaderna och resul-
tatet av den uppdragsverksamhet som avses i 3 § redovisas särskilt.

Av denna särredovisning ska det framgå
1. omsättning och resultat efter finansnetto för uppdragsverksamheten,
2. borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser som kommuner

eller regioner har ingått för bolaget och för uppdragsverksamheten samt
kostnaderna för förbindelserna,

3. kapital som kommuner eller regioner tillskjutit uppdragsverksamheten,

och

4. kapital som sysselsätts i uppdragsverksamheten.
För aktiebolagets årsredovisning i övrigt gäller det som är föreskrivet i

årsredovisningslagen (1995:1554).

5 kap.


1 § Kommuner och regioner får tillhandahålla sådan kunskap och erfaren-
het som finns i den kommunala verksamheten (kommunal tjänst) för export
(tjänsteexport).

2 § Som ett led i en tjänsteexport får kommuner och regioner i begränsad
omfattning exportera varor som utgör ett nödvändigt komplement till eller
har ett naturligt samband med den tillhandahållna kommunala tjänsten.

5 Senaste lydelse 2014:569.

6 Senaste lydelse 2017:79.

2019:935

background image

3

SFS

4 § Kommuner och regioner får lämna bistånd i form av utrustning, råd-
givning, utbildning eller på annat sätt till ett land som får svenskt statligt
bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får lämnas endast för att genom-
föra utbildning och rådgivning.

5 § Bistånd till ett land som inte får svenskt statligt bistånd får lämnas av
kommuner och regioner i form av utrustning som kommunerna och regio-
nerna inte längre behöver för sin verksamhet.

Regeringen får ge tillstånd till att bistånd även i form av annan utrustning

än som avses i första stycket, rådgivning, utbildning eller på annat sätt
lämnas till ett land som inte får svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av
ekonomiskt stöd får lämnas endast för att genomföra utbildning och
rådgivning.

6 § Kommuner och regioner som lämnar bistånd i form av utrustning får i
skälig omfattning använda medel för att transportera och ställa i ordning
utrustningen så att den kan tas i bruk.

8 § Kommuner och regioner ska förvissa sig om att bistånd som lämnas
kommer till avsedd användning. Detta gäller dock inte om biståndet avser
utrustning som kommunerna och regionerna inte längre behöver för sin
verksamhet.

9 § Kommuner och regioner som lämnar bistånd till ett land som får
svenskt statligt bistånd ska anmäla åtgärden och omfattningen på biståndet
till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Anmälan ska
dock inte göras om biståndet avser utrustning som kommunen eller regionen
inte längre behöver för sin verksamhet.

6 kap.


1 § Om det i kommuner eller regioner ska tas ut skatt enligt lagen
(2004:629) om trängselskatt, får kommuner eller regioner träffa avtal med
staten om att biträda med

1. information om systemet med trängselskatt, och
2. förvaltning och upphandling med anledning av trängselskatten.
Kommunerna eller regionerna får dock inte med stöd av första stycket

utföra uppgifter som innebär myndighetsutövning.

3 § En kommun som tillhör en sammanslutning av kommuner med uppgift
att tillvarata medlemmarnas intressen såsom arbetsgivare, får uppdra åt
sammanslutningen att med bindande verkan för kommunen genom kollek-
tivavtal eller på annat sätt enhetligt reglera anställningsvillkoren för sådana
arbetstagare i kommunens tjänst, vars villkor inte ska fastställas av någon
statlig myndighet.

Kommunen får bestämma att uppdrag enligt första stycket får lämnas av

en nämnd som handlägger frågor om anställningsvillkor för arbetstagare i
kommunens tjänst.

Med kommun jämställs i denna paragraf region och annan kommunal

förvaltningsenhet.


2019:935

background image

4

SFS

4 §7 En nämnd i en kommun, i en region eller i ett kommunalförbund får
efter överenskommelse med en inköpscentral uppdra åt anställda i inköps-
centralen att i en upphandling besluta på nämndens vägnar. Detta gäller när
nämnden anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader genom en inköps-
central enligt 7 kap. 12 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller
7 kap. 7 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som avses i 6 kap.

38 § kommunallagen (2017:725).

4 a §8 En nämnd i en kommun, i en region eller i ett kommunalförbund får
efter överenskommelse med den myndighet som avses i 1 § andra stycket 2
lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk
identifiering uppdra åt myndigheten att besluta på nämndens vägnar i ären-
den enligt den lagen.

Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som avses i 6 kap.

38 § kommunallagen (2017:725).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2017:755.

8 Senaste lydelse 2017:755.

2019:935