SFS 2019:937 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2019-937.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 §, 15 kap. 3 §, 19 kap. 3 §,
21 kap. 6 §, 25 kap. 11 §, 27 kap. 1 §, 30 kap. 25 §, 31 kap. 3 §, 37 kap. 5 §,
38 kap. 7 §, 44 kap. 5 § och rubriken närmast före 31 kap. 3 § offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
Det som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av all-
männa handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också
handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser
där kommuner eller regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.
Sådana bolag, föreningar och stiftelser ska vid tillämpningen av denna lag
jämställas med myndigheter.

Kommuner och regioner ska anses utöva ett rättsligt bestämmande

inflytande om de ensamma eller tillsammans

1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med

mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något
annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen,

2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen

för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller

3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.
Vid tillämpningen av andra stycket 1–3 ska inflytande som utövas av en

juridisk person över vilken en kommun eller en region bestämmer på det sätt
som anges i de nämnda punkterna anses utövat av kommunen eller regionen.

Första stycket gäller också för handlingar som efter medgivande av en

kommun eller en region för viss bestämd tid förvaras hos aktiebolag,
handelsbolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där kommuner eller
regioner tidigare har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande.

Det som föreskrivs om kommuner och regioner i första–tredje styckena

tillämpas också på kommunalförbund.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:937

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

15 kap.


3 §2 Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses
i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som
föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m.
om krigsfångar och andra skyddade personer.

19 kap.


3 §3 Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv,
överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan
nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs.
Begreppet tjänst omfattar inte arbete som för en myndighets behov utförs av
dess egen eller någon annan myndighets personal, om det inte är fråga om
ett arbete som en myndighet i konkurrens med andra myndigheter eller
enskilda erbjuder sig att utföra.

Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får uppgift som rör

anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, en region
eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas
till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla
anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud
fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Under en elektronisk auktion
får dock lämnas sådana uppgifter som avses i 8 kap. 25 § lagen (2016:1145)
om offentlig upphandling, 8 kap. 25 § lagen (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna eller 6 kap. 11 § lagen (2011:1029) om upp-
handling på försvars- och säkerhetsområdet.

Om ett ärende enligt första stycket rör försäljning av lös egendom för det

allmännas räkning, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande
erbjudande inom en kommun, en region eller en myndighet eller mellan
statliga myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den som har
lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden
offentliggörs eller avtal har slutits eller ärendet annars har slutförts.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Beträffande en handling som anger villkoren i ett slutet avtal gäller
sekretessen dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk,
Försvarets materielverk och i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått
från det att avtalet slöts.

21 kap.


6 § Sekretessen enligt 5 § hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 §
lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som föreskrivs i
6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen
(1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och
andra skyddade personer.

25 kap.


11 §4 Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas

2 Senaste lydelse 2013:972.

3 Senaste lydelse 2016:1155.

4 Senaste lydelse 2017:614.

2019:937

background image

3

SFS

1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i en

kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun,

2. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i en region

till en annan sådan myndighet i samma region,

3. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § eller till en

enskild vårdgivare enligt det som föreskrivs om sammanhållen journalföring
i patientdatalagen (2008:355),

4. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen,
5. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § inom en

kommun eller en region till annan sådan myndighet för forskning eller
framställning av statistik eller för administration på verksamhetsområdet,
om det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde
lider men om uppgiften röjs, eller

6. till en enskild enligt vad som föreskrivs i
– lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma

sjukdomar i brottmål,

– lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
– smittskyddslagen (2004:168),
– 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,
– lagen (2006:496) om blodsäkerhet,
– lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

mänskliga vävnader och celler,

– lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

mänskliga organ eller förordning som har meddelats med stöd av den lagen,
eller

– 2 kap. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten

hälso- och sjukvård.

27 kap.


1 §5 Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller
fastställande av underlag för bestämmande av skatt eller som avser fastig-
hetstaxering för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska för-
hållanden.

Sekretess gäller vidare
1. i verksamhet som avser förande av eller uttag ur beskattningsdatabasen

enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattnings-
verksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållan-
den som har tillförts databasen,

2. hos kommun eller region för uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden som Skatterättsnämnden har lämnat i ett ärende
om förhandsbesked i en skatte- eller taxeringsfråga, och

3. hos Försäkringskassan för uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden som Skatteverket har lämnat i ett ärende om särskild
sjukförsäkringsavgift.

Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och annan direkt skatt

samt omsättningsskatt, tull och annan indirekt skatt. Med skatt jämställs
arbetsgivaravgift, prisregleringsavgift och liknande avgift, avgift enligt
lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, skattetillägg, åter-
kallelseavgift och förseningsavgift samt expeditionsavgift och tilläggsavgift
enligt lagen (2004:629) om trängselskatt. Med verksamhet som avser
bestämmande av skatt jämställs verksamhet som avser bestämmande av
pensionsgrundande inkomst.

5 Senaste lydelse 2016:1203.

2019:937

background image

4

SFS

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3, 4 eller 6 §.
För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. För upp-

gift om avgift enligt lagen om avgift till registrerat trossamfund gäller dock
sekretessen i högst sjuttio år.

30 kap.


25 § Får en region eller en kommun som inte ingår i en region i samband
med sådana överläggningar som avses i 9 och 13 §§ lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m. en uppgift från Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket som är sekretessreglerad enligt 23 § första stycket 1, blir
sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos regionen eller
kommunen. Detta gäller dock inte om det finns en primär sekretess-
bestämmelse till skydd för samma intresse som är tillämplig på uppgiften
hos den mottagande myndigheten.

31 kap.

Affärsverksamhet hos kommunala bolag


3 §6 Sekretess gäller i affärsverksamhet hos en bank, ett kreditmarknads-
företag eller ett värdepappersbolag som samverkande kommuner eller
regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över för uppgift om en
enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde lider skada eller men. I ett
ärende enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146)
om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upp-
handling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet gäller dock sekretess för sådana uppgifter
endast om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften
röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.


37 kap.


5 § Sekretess enligt 4 § hindrar inte att uppgifter som avses i den
paragrafen lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som före-
skrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och
förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om
krigsfångar och andra skyddade personer.

38 kap.


7 § Sekretess gäller hos kommuner och regioner i verksamhet som avser
beredskap för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap enligt
lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller planering enligt
förfogandelagen (1978:262)

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar

eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om
uppgiften röjs, och

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som

avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse
med den som är föremål för verksamheten.

6 Senaste lydelse 2017:351.

2019:937

background image

5

SFS

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

44 kap.
5 §
7 Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap.
1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra upp-
gifter inskränks av den tystnadsplikt som följer

1. av beslut som har meddelats med stöd av 7 § lagen (1999:988) om

förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhets-
tjänsternas författningsskyddande verksamhet,

2. av 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,

3. av 4 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), och
4. av 5 kap. 15 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 2018:1919.

2019:937