SFS 2019:938 Lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

SFS2019-938.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter

och minoritetsspråk

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3, 5 b och 19 §§ lagen (2009:724)
om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska ha följande lydelse.

3 §2 Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna
om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de före-
skrifter som denna lag hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltnings-
myndigheter vars verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna
eller minoritetsspråken.

5 b §3 Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritets-
politiska arbete.

Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits enligt första stycket ska

på begäran lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar enligt
20 §.

19 § Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om
att en viss myndighet som lyder under regeringen ska undantas från
tillämpningen av 8 §. Motsvarande gäller efter regeringens bemyndigande
för region och kommun i fråga om kommunala myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2018:1367.

3 Senaste lydelse 2018:1367.

SFS

2019:938

Publicerad
den

3 december 2019