SFS 2019:939 Lag om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden

SFS2019-939.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre

marknaden

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (2009:1079) om tjänster på
den inre marknaden ska ha följande lydelse.

2 § Denna lag tillämpas i fråga om tjänster, dock inte

1. finansiella tjänster,
2. elektroniska kommunikationstjänster och tillhandahållande av kom-

munikationsnät,

3. tjänster på transportområdet,
4. tjänster som tillhandahålls av bemanningsföretag,
5. tjänster som är förbehållna reglerade yrken inom hälso- och sjukvården

samt läkemedelstjänster utförda av yrkesverksamma inom hälso- och sjuk-
vården och som utförs för att bedöma, bibehålla eller återställa patienters
hälsotillstånd,

6. audiovisuella tjänster och ljudradiosändningar,
7. tillhandahållande av hasardspel där penningvärden satsas,
8. tjänster som är förenade med offentlig maktutövning,
9. sociala tjänster som rör subventionerat boende, barnomsorg och stöd

till permanent eller tillfälligt behövande familjer och enskilda, och som
tillhandahålls av eller utförs på uppdrag av stat, kommun eller region, eller
av välgörenhetsorganisationer erkända av stat, kommun eller region, och

10. privata säkerhetstjänster.
Lagen tillämpas inte på skatteområdet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA HALLBERG

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:939

Publicerad
den

3 december 2019