SFS 2019:940 Lag om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting

SFS2019-940.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid

offentliga sammanträden i kommuner och landsting

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (2010:294) om
säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting
ska ha följande lydelse.

Lag om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i

kommuner och regioner

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:940

Publicerad
den

3 december 2019