SFS 2019:941 Lag om ändring i skyddslagen (2010:305)

SFS2019-941.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skyddslagen (2010:305)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § skyddslagen (2010:305) ska ha
följande lydelse.

4 § Följande byggnader, andra anläggningar, områden och objekt får be-
slutas vara skyddsobjekt:

1. statschefens och tronföljarens residens och bostäder samt statsministerns

bostäder,

2. byggnader, andra anläggningar och områden som staten har äganderätt

eller nyttjanderätt till och som disponeras av riksdagen eller riksdags-
förvaltningen,

3. byggnader och andra anläggningar som staten, en kommun eller en

region har äganderätt eller nyttjanderätt till och som används eller är avsedda
för att leda eller styra statlig eller kommunal verksamhet,

4. byggnader, andra anläggningar och områden som används eller är av-

sedda för polisverksamhet eller för annan verksamhet som innefattar att upp-
rätthålla allmän ordning och säkerhet, verksamhet inom kriminalvården eller
Sveriges försörjning med sedlar och mynt,

5. byggnader, andra anläggningar och områden som används eller är av-

sedda för

� fredstida krishantering,
� elektroniska kommunikationer,
� posthantering,
� transporter,
� alarmering,
� försvarsindustriella ändamål, eller
� försörjning med energi, vatten, livsmedel eller andra förnödenheter av

betydelse för Sveriges försörjningsberedskap och då även fartyg som an-
vänds för transport av kärnämnen, och

6. byggnader, andra anläggningar och områden som används eller är av-

sedda för ledning av räddningstjänst eller för ledning och samordning av
civil verksamhet vid höjd beredskap.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Prop. 2018/19:127 och prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48 och rskr.

2019/20:49.

SFS

2019:941

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:941

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)