SFS 2019:943 Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

SFS2019-943.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av

handlingar från den offentliga förvaltningen

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (2010:566) om vidare-
utnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ska ha följande
lydelse.

2 §2 Lagen gäller för vidareutnyttjande av sådana handlingar som till-
handahålls av statliga och kommunala myndigheter.

Lagen gäller också för vidareutnyttjande av sådana handlingar som till-

handahålls av de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400), om handlingarna hör till den verksamhet som anges där,
samt sådana handlingar som tillhandahålls av aktiebolag, handelsbolag, eko-
nomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller regioner utövar ett
rättsligt bestämmande inflytande. Dessa organ ska vid tillämpningen av denna
lag jämställas med myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2015:289.

SFS

2019:943

Publicerad
den

3 december 2019