SFS 2019:946 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

SFS2019-946.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 4 § och 18 kap. 5 § radio-
och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

13 kap.
4 §
Tillstånd att sända analog kommersiell radio får endast ges till en
fysisk eller juridisk person som har finansiella och tekniska förutsättningar
att sända under hela tillståndsperioden.

Staten, regioner eller kommuner får inte inneha tillstånd att sända analog

kommersiell radio, vare sig direkt eller indirekt genom

1. ett företag i vilket ett eller flera sådana subjekt har en del som för dem

gemensamt motsvarar minst tjugo procent av samtliga aktier eller andelar
eller genom avtal har ett bestämmande inflytande, eller

2. ett företag som enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) är

ett dotterföretag till ett företag som avses i 1.

18 kap.
5 §
2 Tillstånd att sända kommersiell radio får återkallas om

1. tillståndshavaren inte inlett sändningsverksamheten inom sex månader

efter tillståndets början,

2. tillståndshavaren inte utnyttjat rätten att sända eller sänt endast i

obetydlig omfattning under en sammanhängande tid av minst fyra veckor,

3. tillståndshavaren väsentligt brutit mot någon av 14 kap. 2 § samt 15 kap.

1–4, 8–9 a och 10 §§, eller

4. domstol har funnit att ett program innefattat ett yttrandefrihetsbrott som

innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten.

Förfogar en fysisk eller juridisk person, utan tillåtelse från Myndigheten

för press, radio och tv, över mer än ett tillstånd för analog kommersiell radio
i ett sändningsområde, och finns det skäl att anta att förfogandet kan inverka
menligt på konkurrensen, får det eller de tillstånd återkallas som har lämnats
efter det första tillståndet.

Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse trots att

tillståndshavaren redan förfogar över tillstånd att sända analog kommersiell
radio i samma sändningsområde, och finns det skäl att anta att överlåtelsen
kan inverka menligt på konkurrensen, får tillståndet återkallas endast om
beslutet om överlåtelsen grundats på felaktiga eller ofullständiga uppgifter

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2018:1145.

SFS

2019:946

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:946

från tillståndshavaren. Återkallelsen ska då avse det eller de tillstånd som
överlåtits.

Om staten, regioner eller kommuner innehar ett tillstånd att sända kom-

mersiell radio på det sätt som anges i 13 kap. 4 § andra stycket ska Myndig-
heten för press, radio och tv återkalla det tillståndet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)