SFS 2019:950 Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

SFS2019-950.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:AZGAEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:PTTRGE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:AAICPI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:SJVDDY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 12, 57, 9, 11, 12 och 15 �� <br/>och 3 kap. 2 � lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 kap. <br/>1 �</b> Regionen och kommunerna inom ett l�n ansvarar gemensamt f�r den <br/>regionala kollektivtrafiken, om inte annat f�ljer av andra eller tredje stycket. <br/>Regionen och kommunerna f�r dock komma �verens om att antingen regio-<br/>nen eller kommunerna ska b�ra ansvaret. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I Stockholms l�n ansvarar regionen ensam f�r den regionala kollektiv-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">trafiken, om inte regionen och kommunerna kommer �verens om att gemen-<br/>samt ansvara f�r denna trafik eller om att endast kommunerna ska b�ra <br/>ansvaret. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">I Gotlands l�n ansvarar kommunen f�r den regionala kollektivtrafiken. <br/>Den eller de som ansvarar f�r kollektivtrafiken enligt f�rstatredje </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">styckena ansvarar ocks� f�r persontransporter enligt lagen (1997:736) om <br/>f�rdtj�nst eller lagen (1997:735) om riksf�rdtj�nst i s�dana kommuner som <br/>�verl�tit sina uppgifter enligt n�gon av dessa lagar till den regionala <br/>kollektivtrafikmyndighet som avses i 2 �. </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 a �</b>2 Om regionen och kommunerna i samma l�n har kommit �verens om <br/>att regionen ensam ska b�ra ansvaret f�r den regionala kollektivtrafiken, f�r <br/>kommunerna l�mna ekonomiskt bidrag till varandra, om det beh�vs f�r <br/>kostnadsutj�mningen mellan kommunerna. S�dana bidrag f�r l�mnas l�ngst <br/>intill utg�ngen av det femte �ret fr�n det att ansvaret �verf�rdes. </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 b �</b>3 Om en region ensam ska ansvara f�r den regionala kollektivtrafiken <br/>i l�net, f�r en kommun inom l�net tr�ffa avtal med regionen om kostnads-<br/>ansvar f�r regional kollektivtrafik som �r av b�ttre kvalitet eller billigare f�r <br/>resen�rerna �n vad regionen annars skulle tillhandah�lla. </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b> I varje l�n ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I de l�n d�r kommunerna och regionen gemensamt b�r ansvaret f�r den </p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">regionala kollektivtrafiken ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten <br/>organiseras som ett kommunalf�rbund. Detsamma g�ller i de l�n d�r kom-<br/>munerna ensamma b�r ansvaret f�r den regionala kollektivtrafiken. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2011:1098. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2012:437. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:950</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">3 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:950</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">I fall som s�gs i andra stycket f�r de som ansvarar f�r den regionala </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">kollektivtrafiken i l�net komma �verens om att organisera den regionala <br/>kollektivtrafikmyndigheten som en gemensam n�mnd i st�llet f�r som ett <br/>kommunalf�rbund. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">I de l�n d�r regionen ensam b�r ansvaret f�r den regionala kollektiv-</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">trafiken �r regionen ocks� regional kollektivtrafikmyndighet. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">I Gotlands l�n �r kommunen regional kollektivtrafikmyndighet. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b> Om enighet inte kan uppn�s i fr�ga om hur antalet ledam�ter och <br/>ers�ttare i ett kommunalf�rbunds beslutande f�rsamling ska f�rdelas mellan <br/>regionen och kommunerna i l�net, ska regionen utse h�lften och kommu-<br/>nerna tillsammans h�lften. Antalet ledam�ter och ers�ttare som varje kom-<br/>mun ska utse best�ms av l�nsstyrelsen i f�rh�llande till folkm�ngden i kom-<br/>munerna vid ing�ngen av det �r n�r val av f�rbundsfullm�ktige f�rr�ttas. <br/>Varje kommun ska dock utse minst en ledamot och en ers�ttare. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 �</b> Om inte enighet uppn�s i fr�ga om s�ttet att f�rdela underskott i f�r-<br/>bundsverksamheten mellan medlemmarna i ett kommunalf�rbund, ska regio-<br/>nen t�cka h�lften av underskottet och kommunerna i l�net tillsammans resten. <br/>Varje kommuns skyldighet att tillhandah�lla medel ska best�mmas i f�r-<br/>h�llande till det trafikarbete som har lagts ned i kommunen under verk-<br/>samhets�ret. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 �</b> Om det finns synnerliga sk�l, f�r regeringen meddela f�reskrifter eller <br/>i s�rskilt fall besluta om undantag fr�n 5 eller 6 �. Regeringen f�r meddela <br/>s�dana f�reskrifter respektive fatta s�dant beslut efter framst�llning av en <br/>region, en kommun som inte tillh�r en region eller minst en tredjedel av de <br/>kommuner i ett visst l�n som tillh�r en region, om de ansvarar f�r kollektiv-<br/>trafiken enligt 1 �. Beslut om undantag f�r f�renas med s�rskilda villkor. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 �</b> Det regionala trafikf�rs�rjningsprogrammet ska uppr�ttas efter samr�d <br/>med motsvarande myndigheter i angr�nsande l�n. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Samr�d ska �ven ske med �vriga ber�rda myndigheter, organisationer, </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">kollektivtrafikf�retag samt f�retr�dare f�r n�ringsliv och resen�rer. I de fall <br/>en region ensam �r regional kollektivtrafikmyndighet ska samr�d �ven ske <br/>med kommunerna i l�net. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>11 �</b> Varje kommun ska regelbundet i ett trafikf�rs�rjningsprogram ange <br/>omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om f�rdtj�nst och lagen <br/>(1997:735) om riksf�rdtj�nst och grunderna f�r priss�ttningen f�r resor med <br/>s�dan trafik, i den m�n kommunen inte �verl�tit sina uppgifter enligt dessa <br/>lagar till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommunen ska anta programmet efter samr�d med den regionala kollektiv-</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">trafikmyndigheten och, i f�rekommande fall, regionen. </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>12 �</b> Efter �verenskommelse med regionen eller en kommun i l�net f�r den <br/>regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och sam-<br/>ordningstj�nster f�r s�dana transport�ndam�l som kommunerna eller regio-<br/>nen ska tillgodose samt samordna s�dana transporttj�nster. </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>15 �</b> Regeringen f�r efter framst�llning av en regional kollektivtrafik-<br/>myndighet, en region eller en kommun meddela f�reskrifter om samverkan <br/>i fr�ga om trafik mellan regionala kollektivtrafikmyndigheter i olika l�n. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2019:950</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>3 kap. <br/>2 �</b> En regional kollektivtrafikmyndighet f�r efter beslut av den beslutande <br/>f�rsamlingen �verl�mna befogenheten att ing� avtal om allm�n trafik till ett <br/>aktiebolag. Om den regionala kollektivtrafikmyndigheten �r en gemensam <br/>n�mnd, �verl�mnas befogenheten efter samst�mmiga beslut av fullm�ktige <br/>i var och en av de kommuner och, i f�rekommande fall, den region som <br/>samverkar i n�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten f�r i samma ordning som f�reskrivs i f�rsta stycket �ven </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">�verl�mna sin befogenhet att ing� avtal om allm�n trafik till en kommun <br/>inom l�net i fr�ga om kollektivtrafik som bedrivs inom denna kommuns <br/>omr�de, inklusive trafik l�ngs eventuella utg�ende linjer som str�cker sig in <br/>i angr�nsande kommuner. </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">En regional kollektivtrafikmyndighet som �verl�mnar sin befogenhet </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">enligt f�rsta stycket f�r i samma ordning �ven �verl�mna sina befogenheter <br/>att upphandla och samordna tj�nster enligt 2 kap. 12 � till aktiebolaget. </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft36">Jonas Ragell <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 12, 57, 9, 11, 12 och 15 ��
och 3 kap. 2 � lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.
1 �
Regionen och kommunerna inom ett l�n ansvarar gemensamt f�r den
regionala kollektivtrafiken, om inte annat f�ljer av andra eller tredje stycket.
Regionen och kommunerna f�r dock komma �verens om att antingen regio-
nen eller kommunerna ska b�ra ansvaret.

I Stockholms l�n ansvarar regionen ensam f�r den regionala kollektiv-

trafiken, om inte regionen och kommunerna kommer �verens om att gemen-
samt ansvara f�r denna trafik eller om att endast kommunerna ska b�ra
ansvaret.

I Gotlands l�n ansvarar kommunen f�r den regionala kollektivtrafiken.
Den eller de som ansvarar f�r kollektivtrafiken enligt f�rstatredje

styckena ansvarar ocks� f�r persontransporter enligt lagen (1997:736) om
f�rdtj�nst eller lagen (1997:735) om riksf�rdtj�nst i s�dana kommuner som
�verl�tit sina uppgifter enligt n�gon av dessa lagar till den regionala
kollektivtrafikmyndighet som avses i 2 �.

1 a �2 Om regionen och kommunerna i samma l�n har kommit �verens om
att regionen ensam ska b�ra ansvaret f�r den regionala kollektivtrafiken, f�r
kommunerna l�mna ekonomiskt bidrag till varandra, om det beh�vs f�r
kostnadsutj�mningen mellan kommunerna. S�dana bidrag f�r l�mnas l�ngst
intill utg�ngen av det femte �ret fr�n det att ansvaret �verf�rdes.

1 b �3 Om en region ensam ska ansvara f�r den regionala kollektivtrafiken
i l�net, f�r en kommun inom l�net tr�ffa avtal med regionen om kostnads-
ansvar f�r regional kollektivtrafik som �r av b�ttre kvalitet eller billigare f�r
resen�rerna �n vad regionen annars skulle tillhandah�lla.

2 � I varje l�n ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet.

I de l�n d�r kommunerna och regionen gemensamt b�r ansvaret f�r den

regionala kollektivtrafiken ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten
organiseras som ett kommunalf�rbund. Detsamma g�ller i de l�n d�r kom-
munerna ensamma b�r ansvaret f�r den regionala kollektivtrafiken.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2011:1098.

3 Senaste lydelse 2012:437.

SFS

2019:950

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:950

I fall som s�gs i andra stycket f�r de som ansvarar f�r den regionala

kollektivtrafiken i l�net komma �verens om att organisera den regionala
kollektivtrafikmyndigheten som en gemensam n�mnd i st�llet f�r som ett
kommunalf�rbund.

I de l�n d�r regionen ensam b�r ansvaret f�r den regionala kollektiv-

trafiken �r regionen ocks� regional kollektivtrafikmyndighet.

I Gotlands l�n �r kommunen regional kollektivtrafikmyndighet.

5 � Om enighet inte kan uppn�s i fr�ga om hur antalet ledam�ter och
ers�ttare i ett kommunalf�rbunds beslutande f�rsamling ska f�rdelas mellan
regionen och kommunerna i l�net, ska regionen utse h�lften och kommu-
nerna tillsammans h�lften. Antalet ledam�ter och ers�ttare som varje kom-
mun ska utse best�ms av l�nsstyrelsen i f�rh�llande till folkm�ngden i kom-
munerna vid ing�ngen av det �r n�r val av f�rbundsfullm�ktige f�rr�ttas.
Varje kommun ska dock utse minst en ledamot och en ers�ttare.

6 � Om inte enighet uppn�s i fr�ga om s�ttet att f�rdela underskott i f�r-
bundsverksamheten mellan medlemmarna i ett kommunalf�rbund, ska regio-
nen t�cka h�lften av underskottet och kommunerna i l�net tillsammans resten.
Varje kommuns skyldighet att tillhandah�lla medel ska best�mmas i f�r-
h�llande till det trafikarbete som har lagts ned i kommunen under verk-
samhets�ret.

7 � Om det finns synnerliga sk�l, f�r regeringen meddela f�reskrifter eller
i s�rskilt fall besluta om undantag fr�n 5 eller 6 �. Regeringen f�r meddela
s�dana f�reskrifter respektive fatta s�dant beslut efter framst�llning av en
region, en kommun som inte tillh�r en region eller minst en tredjedel av de
kommuner i ett visst l�n som tillh�r en region, om de ansvarar f�r kollektiv-
trafiken enligt 1 �. Beslut om undantag f�r f�renas med s�rskilda villkor.

9 � Det regionala trafikf�rs�rjningsprogrammet ska uppr�ttas efter samr�d
med motsvarande myndigheter i angr�nsande l�n.

Samr�d ska �ven ske med �vriga ber�rda myndigheter, organisationer,

kollektivtrafikf�retag samt f�retr�dare f�r n�ringsliv och resen�rer. I de fall
en region ensam �r regional kollektivtrafikmyndighet ska samr�d �ven ske
med kommunerna i l�net.

11 � Varje kommun ska regelbundet i ett trafikf�rs�rjningsprogram ange
omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om f�rdtj�nst och lagen
(1997:735) om riksf�rdtj�nst och grunderna f�r priss�ttningen f�r resor med
s�dan trafik, i den m�n kommunen inte �verl�tit sina uppgifter enligt dessa
lagar till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Kommunen ska anta programmet efter samr�d med den regionala kollektiv-

trafikmyndigheten och, i f�rekommande fall, regionen.

12 � Efter �verenskommelse med regionen eller en kommun i l�net f�r den
regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och sam-
ordningstj�nster f�r s�dana transport�ndam�l som kommunerna eller regio-
nen ska tillgodose samt samordna s�dana transporttj�nster.

15 � Regeringen f�r efter framst�llning av en regional kollektivtrafik-
myndighet, en region eller en kommun meddela f�reskrifter om samverkan
i fr�ga om trafik mellan regionala kollektivtrafikmyndigheter i olika l�n.

background image

3

SFS

2019:950

3 kap.
2 �
En regional kollektivtrafikmyndighet f�r efter beslut av den beslutande
f�rsamlingen �verl�mna befogenheten att ing� avtal om allm�n trafik till ett
aktiebolag. Om den regionala kollektivtrafikmyndigheten �r en gemensam
n�mnd, �verl�mnas befogenheten efter samst�mmiga beslut av fullm�ktige
i var och en av de kommuner och, i f�rekommande fall, den region som
samverkar i n�mnden.

Myndigheten f�r i samma ordning som f�reskrivs i f�rsta stycket �ven

�verl�mna sin befogenhet att ing� avtal om allm�n trafik till en kommun
inom l�net i fr�ga om kollektivtrafik som bedrivs inom denna kommuns
omr�de, inklusive trafik l�ngs eventuella utg�ende linjer som str�cker sig in
i angr�nsande kommuner.

En regional kollektivtrafikmyndighet som �verl�mnar sin befogenhet

enligt f�rsta stycket f�r i samma ordning �ven �verl�mna sina befogenheter
att upphandla och samordna tj�nster enligt 2 kap. 12 � till aktiebolaget.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

;