SFS 2019:950 Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

SFS2019-950.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1�2, 5�7, 9, 11, 12 och 15 §§
och 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 §
Regionen och kommunerna inom ett län ansvarar gemensamt för den
regionala kollektivtrafiken, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.
Regionen och kommunerna får dock komma överens om att antingen regio-
nen eller kommunerna ska bära ansvaret.

I Stockholms län ansvarar regionen ensam för den regionala kollektiv-

trafiken, om inte regionen och kommunerna kommer överens om att gemen-
samt ansvara för denna trafik eller om att endast kommunerna ska bära
ansvaret.

I Gotlands län ansvarar kommunen för den regionala kollektivtrafiken.
Den eller de som ansvarar för kollektivtrafiken enligt första�tredje

styckena ansvarar också för persontransporter enligt lagen (1997:736) om
färdtjänst eller lagen (1997:735) om riksfärdtjänst i sådana kommuner som
överlåtit sina uppgifter enligt någon av dessa lagar till den regionala
kollektivtrafikmyndighet som avses i 2 §.

1 a §2 Om regionen och kommunerna i samma län har kommit överens om
att regionen ensam ska bära ansvaret för den regionala kollektivtrafiken, får
kommunerna lämna ekonomiskt bidrag till varandra, om det behövs för
kostnadsutjämningen mellan kommunerna. Sådana bidrag får lämnas längst
intill utgången av det femte året från det att ansvaret överfördes.

1 b §3 Om en region ensam ska ansvara för den regionala kollektivtrafiken
i länet, får en kommun inom länet träffa avtal med regionen om kostnads-
ansvar för regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare för
resenärerna än vad regionen annars skulle tillhandahålla.

2 § I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet.

I de län där kommunerna och regionen gemensamt bär ansvaret för den

regionala kollektivtrafiken ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten
organiseras som ett kommunalförbund. Detsamma gäller i de län där kom-
munerna ensamma bär ansvaret för den regionala kollektivtrafiken.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2011:1098.

3 Senaste lydelse 2012:437.

SFS

2019:950

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:950

I fall som sägs i andra stycket får de som ansvarar för den regionala

kollektivtrafiken i länet komma överens om att organisera den regionala
kollektivtrafikmyndigheten som en gemensam nämnd i stället för som ett
kommunalförbund.

I de län där regionen ensam bär ansvaret för den regionala kollektiv-

trafiken är regionen också regional kollektivtrafikmyndighet.

I Gotlands län är kommunen regional kollektivtrafikmyndighet.

5 § Om enighet inte kan uppnås i fråga om hur antalet ledamöter och
ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling ska fördelas mellan
regionen och kommunerna i länet, ska regionen utse hälften och kommu-
nerna tillsammans hälften. Antalet ledamöter och ersättare som varje kom-
mun ska utse bestäms av länsstyrelsen i förhållande till folkmängden i kom-
munerna vid ingången av det år när val av förbundsfullmäktige förrättas.
Varje kommun ska dock utse minst en ledamot och en ersättare.

6 § Om inte enighet uppnås i fråga om sättet att fördela underskott i för-
bundsverksamheten mellan medlemmarna i ett kommunalförbund, ska regio-
nen täcka hälften av underskottet och kommunerna i länet tillsammans resten.
Varje kommuns skyldighet att tillhandahålla medel ska bestämmas i för-
hållande till det trafikarbete som har lagts ned i kommunen under verk-
samhetsåret.

7 § Om det finns synnerliga skäl, får regeringen meddela föreskrifter eller
i särskilt fall besluta om undantag från 5 eller 6 §. Regeringen får meddela
sådana föreskrifter respektive fatta sådant beslut efter framställning av en
region, en kommun som inte tillhör en region eller minst en tredjedel av de
kommuner i ett visst län som tillhör en region, om de ansvarar för kollektiv-
trafiken enligt 1 §. Beslut om undantag får förenas med särskilda villkor.

9 § Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas efter samråd
med motsvarande myndigheter i angränsande län.

Samråd ska även ske med övriga berörda myndigheter, organisationer,

kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer. I de fall
en region ensam är regional kollektivtrafikmyndighet ska samråd även ske
med kommunerna i länet.

11 § Varje kommun ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ange
omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen
(1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med
sådan trafik, i den mån kommunen inte överlåtit sina uppgifter enligt dessa
lagar till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Kommunen ska anta programmet efter samråd med den regionala kollektiv-

trafikmyndigheten och, i förekommande fall, regionen.

12 § Efter överenskommelse med regionen eller en kommun i länet får den
regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och sam-
ordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller regio-
nen ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster.

15 § Regeringen får efter framställning av en regional kollektivtrafik-
myndighet, en region eller en kommun meddela föreskrifter om samverkan
i fråga om trafik mellan regionala kollektivtrafikmyndigheter i olika län.

background image

3

SFS

2019:950

3 kap.
2 §
En regional kollektivtrafikmyndighet får efter beslut av den beslutande
församlingen överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik till ett
aktiebolag. Om den regionala kollektivtrafikmyndigheten är en gemensam
nämnd, överlämnas befogenheten efter samstämmiga beslut av fullmäktige
i var och en av de kommuner och, i förekommande fall, den region som
samverkar i nämnden.

Myndigheten får i samma ordning som föreskrivs i första stycket även

överlämna sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik till en kommun
inom länet i fråga om kollektivtrafik som bedrivs inom denna kommuns
område, inklusive trafik längs eventuella utgående linjer som sträcker sig in
i angränsande kommuner.

En regional kollektivtrafikmyndighet som överlämnar sin befogenhet

enligt första stycket får i samma ordning även överlämna sina befogenheter
att upphandla och samordna tjänster enligt 2 kap. 12 § till aktiebolaget.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)