SFS 2019:951 Lag om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

SFS2019-951.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i

fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2010:1350) om uppgifts-
skyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden ska ha
följande lydelse.

1 § För att tillgodose de behov av uppgifter om marknads- och konkur-
rensförhållanden som Konkurrensverket har för att främja en effektiv kon-
kurrens i privat och offentlig verksamhet och en effektiv offentlig upp-
handling får Konkurrensverket ålägga

1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter eller

handlingar, eller

2. en kommun eller en region som driver verksamhet av ekonomisk eller

kommersiell natur att redovisa kostnader och intäkter i verksamheten.

Ett åläggande gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:951

Publicerad
den

3 december 2019