SFS 2019:952 Lag om ändring i lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

SFS2019-952.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:1919) om fördelning av vissa

statsbidrag till regional kulturverksamhet

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2010:1919) om fördelning
av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ska ha följande lydelse.

1 § En region får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
om

1. en regional kulturplan har upprättats av regionen, och
2. kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som regeringen

meddelar.

Det som sägs om regioner i denna lag gäller även för Gotlands kommun.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:952

Publicerad
den

3 december 2019